agri

FAQ/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

1. สมัครเรียนอย่างไร
ตอบ     1. สมัครด้วยตนเอง ที่คณะเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะศิลปศาสตร์

            2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://admission.pnu.ac.th/

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครมีอะไรบ้าง

ตอบ     1. ใบสมัคร (โดยพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์)   1  ฉบับ

            2. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  2  รูป

            3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน  1  ฉบับ

            4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  1  ฉบับ

            5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  1  ฉบับ

            6. หนังสือรับรองความประพฤติ  1  ฉบับ

            7. ค่าสมัคร  200  บาท

3. สมัครรอบ Portfolio ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตอบ     1. ใบสมัคร (โดยพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์)   1  ฉบับ

            2. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  2  รูป

            3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน  1  ฉบับ

            4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  1  ฉบับ

            5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  1  ฉบับ

            6. หนังสือรับรองความประพฤติ  1  ฉบับ

            7.  Portfolio

            8. ค่าสมัคร  200  บาท

4. สมัครรอบโควตาต้องเอาเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่

ตอบ      - สายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 1.75

             - สายศิลป์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า 2.00

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

ตอบ    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

           - จบสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์

6. ค่าเทอมเท่าไหร่

ตอบ     9,000 บาทต่อเทอม

7. คณะเกษตรศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง

ตอบ     กลุ่มวิชาพืชศาสตร์   กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์   กลุ่มวิชาประมง

8. จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

ตอบ     นักวิชาการเกษตร  นักส่งเสริมการเกษตร  นักวิชาการสัตวบาล  ครู/อาจารย์ด้านการเกษตร  เจ้าของธุรกิจส่วนตัวทางการเกษตร 

9. มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนวันไหน

ตอบ      ปีการศึกษา 2563  เริ่ม 13 กรกฎาคม 2563 - 8 มิถุนายน 2564 

10. มีทุนการศึกษาอะไรบ้าง

ตอบ      ทุนจากเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ, ทุนเกษตรเรียนดี 2 ทุน/ปี, กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

 

 

  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close