agri

logo ita  logo nacc ita  PNU Logo Smaller

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

           การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

 ข้อ 

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

01 โครงสร้าง  • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
  • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น  
02  ข้อมูลผู้บริหาร  • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
อย่างน้อยประกอบด้วย*
  (1) ผู้บริหารสูงสุด
  (2) รองผู้บริหารสูงสุด
  • แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ชื่อ-นามสกุล
  (2) ตำแหน่ง
  (3) รูปถ่าย
  (4) ช่องทางการติดต่อ
03  อำนาจหน้าที่  • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*      
04  ข้อมูลการติดต่อ  • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ที่อยู่หน่วยงาน
  (2) หมายเลขโทรศัพท์
  (3) E-mail
  (4) แผนที่ตั้ง     
05 ข่าวประชาสัมพันธ์  • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน
  • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566         
06  Q&A  • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot         
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
  (2) เป้าหมาย
  (3) ตัวชี้วัด
  • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566    
08 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ใช้
  (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
  • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566   
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565  
010 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
  (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
  (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
  • จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
011 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) บริการหรือภารกิจใด
  (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
  • หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ   
012 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  - ด้านบริการวิชาการ
  • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566   
013 E-Service

  - บริการนักศึกษา
  • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
  • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   
014 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
  • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566               
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
  • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566      
016 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  • แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
  • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
  • เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566           
017 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  • แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565    
018 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
  • เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566        
019 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
  • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566     
020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ  • แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
  • แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
  (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
  (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
  (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
  (4) ระยะเวลาดำเนินการ     
023 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน         
024 ข้อมูลเชิงสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
  • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
  (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566    
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  • แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
  (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
  (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
  (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566   
026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  • เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566    
027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566     
028 รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy  • แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  • เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  - แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  - เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566
030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 
031 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณ*
  (3) ช่วงเวลาดำเนินการ
  • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566      
033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565         
034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
  • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
  (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
  • มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ
อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
  (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล    
035 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
  • แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566  

 

 

 

           การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

 ข้อ 

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

01 โครงสร้าง  • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
  • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น  
02  ข้อมูลผู้บริหาร  • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
อย่างน้อยประกอบด้วย*
  (1) ผู้บริหารสูงสุด
  (2) รองผู้บริหารสูงสุด
  • แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ชื่อ-นามสกุล
  (2) ตำแหน่ง
  (3) รูปถ่าย
  (4) ช่องทางการติดต่อ
03  อำนาจหน้าที่  • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*      
04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
  (2) เป้าหมาย
  (3) ตัวชี้วัด
  • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566          
05  ข้อมูลการติดต่อ  • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ที่อยู่หน่วยงาน
  (2) หมายเลขโทรศัพท์
  (3) E-mail
  (4) แผนที่ตั้ง     
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน        
07 ข่าวประชาสัมพันธ์  • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน
  • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566         
08  Q&A  • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot         
09  Social Network  • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram    
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  • แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ใช้
  (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
  • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566   
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปี รอบ 6 เดือน  • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11
  • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566          
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565      
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
  (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
  (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
  • จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
015คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) บริการหรือภารกิจใด
  (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
  • หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ        
016

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  - ด้านบริการวิชาการ


  • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566      
017

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

  - ด้านบริการวิชาการ

  - ด้านการบริการนักศึกษา

  • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565         
018

E-Service

  - บริการนักศึกษา

  • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
  • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน        
019แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
  • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566         
020ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
  • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566          
021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  • แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
  • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
  • เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566          
022รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  • แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565          
023นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
  • เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566        
024การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
  • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566          
025หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
  • หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  (3) การพัฒนาบุคลากร
  (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  • เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
026รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  • แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้ายการฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565      
027แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
  (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
  (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
  (4) ระยะเวลาดำเนินการ        
028ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน         
029ข้อมูลเชิงสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
  • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
  (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566    
030การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  • แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
  (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
  (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
  (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566        
031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  • เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566    
032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566        
033 รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy  • แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  • เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
034การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566      
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
  • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณ*
  (3) ช่วงเวลาดำเนินการ
  • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566         
037รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  • แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
  • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566       
038รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565          
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ  • แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
  • แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
040 การขับเคลื่อนจริยธรรม  • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
  (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  • แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
  • แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
  • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
  (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
  • มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ
อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
  (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล    
043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
  • แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566          

 

 

 

           การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

 ข้อ 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

01 โครงสร้าง          - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน          
          - ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
02  ข้อมูลผู้บริหาร          - แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
          - ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
03  อำนาจหน้าที่          - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน          - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น แผนยุทธศาสตร์ หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
          - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
05  ข้อมูลการติดต่อ          แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
          - ที่อยู่หน่วยงาน
          - หมายเลขโทรศัพท์
          - หมายเลขโทรสาร
          - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
          - แผนที่ตั้งหน่วยงาน
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง          - แสดงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
07 ข่าวประชาสัมพันธ์          - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
          - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563
08  Q&A          - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board , กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
          - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
09  Social Network          - แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
          - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี          - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
          - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน งาน ประจำปี รอบ 6 เดือน          - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
          - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี          - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น  ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน          - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ          - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ          - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
          - เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ          - แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
17E-Service          - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
          - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี          - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
          - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน          - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
          - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี          - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ          - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563
22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ          - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
          - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน          - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
          - จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
          - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี          - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          - แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
          - เป็นโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้รับบริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
          - เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          - แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
          - เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 25 หรือ เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ 25
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
          - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
          - เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี          - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
          - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
31ข้อมูลเชิงสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
          - เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2563
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น          - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
          - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม          - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร          - แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
          - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร          - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
          - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี          - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต          - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสีียง กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
          - เป็นกิจกรรมหรือดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 36
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร          - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต          - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
          - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน          - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
          - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี          - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
          - ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2562
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน          - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2562
          - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
          - มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน          - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563

 

 

  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close