agri

logo ita  logo nacc ita  PNU Logo Smaller

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

           

 ข้อ 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

01 โครงสร้าง          - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน          
          - ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
02  ข้อมูลผู้บริหาร          - แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
          - ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
03  อำนาจหน้าที่          - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน          - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น แผนยุทธศาสตร์ หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
          - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
05  ข้อมูลการติดต่อ          แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
          - ที่อยู่หน่วยงาน
          - หมายเลขโทรศัพท์
          - หมายเลขโทรสาร
          - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
          - แผนที่ตั้งหน่วยงาน
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง          - แสดงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
07 ข่าวประชาสัมพันธ์          - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
          - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563
08  Q&A          - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board , กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
          - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
09  Social Network          - แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
          - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี          - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
          - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน งาน ประจำปี รอบ 6 เดือน          - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
          - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี          - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น  ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน          - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ          - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ          - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
          - เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ          - แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
17E-Service          - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
          - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี          - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
          - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน          - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
          - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี          - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ          - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563
22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ          - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
          - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน          - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
          - จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
          - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี          - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          - แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
          - เป็นโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้รับบริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
          - เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          - แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
          - เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 25 หรือ เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ 25
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
          - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
          - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
          - เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี          - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
          - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
          - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
31ข้อมูลเชิงสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
          - เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2563
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น          - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
          - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม          - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร          - แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
          - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร          - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
          - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี          - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต          - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสีียง กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
          - เป็นกิจกรรมหรือดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 36
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร          - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต          - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
          - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน          - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
          - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี          - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
          - ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2562
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน          - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2562
          - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
          - มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน          - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
          - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563

 

 

  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close