agri

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์


  • งานวิจัย/ปัญหาพิเศษ

  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close