agri

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์


  • งานวิจัย/ปัญหาพิเศษ
  1.  
ผลของฟางข้าวและขี้เลื่อยยางพาราเสริมด้วยก้อนเชื้อเห็ดเก่า
ต่อผลผลิตของเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก
  2.  
ผลของสารสกัดหยาบจากใบเสม็ดขาวต่อการยับยั้งเชื้อรา
สาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา
  3.  ความแปรปรวนของลักษณะการเจริญเติบโตในประชากรข้าวโพดหวานสีเขียวชั่วรุ่นที่ 5
  4.  ความแปรปรวนของผลผลิตและลักษณะองค์ประกอบของผลผลิตในประชากรเมล่อนชั่วรุ่นที่ 5
  5.  
อิ
ทธิพลของ
BA และ 2,4-D ต่อการชักนำแคลลัสจากใบบอนสีหลวงราชเสน่หา
  6.  ศึกษาวัสดุปลูกเพื่ออนุบาลต้นกล้าฟิโลเดนดรอนพันธุ์พิงค์ปริ๊นเซสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  7.  การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเก่าผสมขี้เลื่อยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนญี่ปุ่น

 

  • วิทยานิพนธ์
  1.  การใช้พืชน้ำในทะเลสาบสงขลาเป็นอาหารไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ทางการค้า
  2.  การใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารไก่กระทง
 
 
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close