agri

ข่าวทุนการศึกษา

 

ข่าวทุนการศึกษา
     

      รับสมัครทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ตั้งแต่วันนี้ - 24 ธันวาคม 2564  icon new

          -  วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ

          -  สมัครออนไลน์ได้ที่ https://scholaship.ajinomotofoundation.or.th/th  

          ajinomoto1     ajinomoto2

     - ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา    

     - ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ย 2.50   

     - แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  

  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close