9 ส.ค.66 ประเมินหลักสูตร ป.โท
Thursday, 10 August 2023 08:00

9 ส.ค.66 ประเมินหลักสูตร ป.โท

Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร AUN - QA (ASEAN University Network -Quality Assurance) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1. ผศ.ดร.อนุวัต สงสม (ประธานกรรมการ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ผศ.ดร.สาลูมา สมานหมาน (กรรมการ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3. นางสาวธีรกานต์ ผิวแก้ว (เลขานุการ)
ณ ห้องประชุม AG 205 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์

 

Read 84 times Last modified on Thursday, 10 August 2023 08:04
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close