โครงการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2565
Monday, 13 March 2023 07:33

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2565

Rate this item
(0 votes)

     - วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 14.00 น. นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์ ได้ดำเนินการ KM แบ่งปัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในองค์ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ Google Form ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในงานการเงินและบัญชี และงานนโยบายและแผน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปปรับใช้ และพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลในงานของตนเองได้

     - วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ ได้ดำเนินการ KM แบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประเด็นองค์ความรู้ การใช้ google drive on PC Google Drive เพื่อให้บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มีความสะดวกรวมเร็วในการแชร์ไฟล์งานได้ทีละหลายๆ คน ทำให้แต่ละคนทำงานได้โดยไม่ซ้ำซ้อนและรวดเร็วขึ้น  และมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Google Drive สามารถรองรับไฟล์ได้หลายประเภท เช่น ทั้ง PDF, CAD/CAM, PhotoShop, Illustrator , Image, MS Office, Sound, HD Video, Multimedia ฯลฯ มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ติดมากับไฟล์ สามารถเปิดไฟล์ได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรมเฉพาะเจาะจง อีกทั้ง Google Drive พร้อมทำงานได้ทุกแพตฟอร์ม Windows, Mac , Linux และรองรับการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน เช่น ios (iPhone, iPad), Android, Windows Phone

     - วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม LA310 ชั้น 3  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินท์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง“การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 โดยศาสตราจารย์ ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

     โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสายสอนและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี   บุญภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ บุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

     - วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม LA310 ชั้น 3   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินท์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายประเด็นองค์ความรู้  “การเขียน มคอ” โดย ผศ.ดร.ราฮีมา วาแมดีซา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  “การเขียน มคอ” ให้กับคณาจารย์สายสอนและวิจัย

Read 369 times Last modified on Monday, 13 March 2023 07:58
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close