ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปี 2566
Monday, 09 January 2023 04:12

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปี 2566

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.  ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม  ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ  หัวข้อ  นวัตกรรมการจัดการความรู้เทคโนโลยีการจัดการเปลือกทุเรียนวัสดุเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มในจังหวัดชายแดนใต้

2.  อาจารย์ ดร.กนก  เชาวภาษี   ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  หัวข้อ  โครงการอิทธิพลของรูปแบบของยีน PROLACTIN, POU1F1 TGF-B ต่อประสิทธิภาพผลผลิตในไก่เบตง

3.  อาจารย์ ดร.สัญทัศน์  สินจรูญศักดิ์  ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  หัวข้อ  การผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งฟาร์มเกษตรเพื่อใช้เป็นก๊าซหุงต้มระดับครัวเรือน ในอำเมือง จังหวัดนราธิวาส

Read 231 times Last modified on Monday, 09 January 2023 08:41
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close