โครงการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2564
Thursday, 05 August 2021 08:56

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2564

Rate this item
(0 votes)

  พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการทำวิจัยสถาบัน (IR) และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2564

โดยมีประเด็นองค์ความรู้หลัก จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. การบันทึกคลิปวิดีโอ และการ Live Streaming ผ่าน Facebook Live ด้วยโปรแกรม Wirecast
2. วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วย Padlet
3. การถ่ายทอดความรู้ program learning outcome สู่รายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
4. การใช้งาน Google Form เพื่อให้ระบบแปลงเป็นหนังสือราชการอัตโนมัติ
5. การพัฒนา และการใช้งานเว็บไซต์ใหม่คณะเกษตรศาสตร์

 

โดยมีประเด็นองค์ความรู้ย่อย จำนวน 10 เรื่อง ดังนี้

1. งานบุคลากร และงานสารบรรณ
2. ฝ่ายวิชาการ (งานทะเบียนวัดผล)
3. ผ่ายวิชาการ (งานหลักสูตร)
4. งานการเงิน และงานบัญชี
5. งานพัสดุ
6. งานนโยบายและแผน
7. งานประกันคุณภาพการศึกษา
8. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
9. งานวิจัยและบริการวิชาการ

Read 301 times Last modified on Monday, 09 August 2021 01:56
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close