โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
Thursday, 21 January 2021 09:32

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม

Rate this item
(0 votes)

    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมทั้งสองศาสนา โดยเฉพาะกิจกรรมที่สำคัญของทุกศาสนาในสังคมพหุวัฒนาธรรม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการจัดกิจกรรม หรือประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน สืบสานและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และยังเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในมหาวิทยาลัยฯเป็นวัฒนธรรม จิตอาสา บูรณาการศิลปวัฒนธรรมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังได้สร้างและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และยังคงความเป็นเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรม
     

 

Read 1099 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 09:36
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close