โครงการพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเพื่อการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการ
Thursday, 21 January 2021 09:29

โครงการพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเพื่อการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการ

Rate this item
(0 votes)

      คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา 

      ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย ที่มาเข้าค่ายยุวเกษตร ในการอบรมมีการฝึกแบ่งกลุ่มนักศึกษาฝึกปฏิบัติการเตรียมอาหารสูตร MS การย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อในตู้ปลอดเชื้อ และการนำต้นกล้าออกจากขวด  รวมทั้งสิ้น 612 คน
     

 

Read 480 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 09:31
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close