โครงการปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
Thursday, 21 January 2021 08:46

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

Rate this item
(0 votes)

      คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

      1. เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาต้นแบบผู้นำยุวเกษตรพึ่งตนเองตามแบบพ่อวิถีพอเพียง

      2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะปฏิบัติจากกิจกรรมจริง

      3. เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารอบด้าน สู่บัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปณิธาณของสถาบัน

      4. เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษา เป็นการแบ่งเบาภาระทางครอบครัวที่มีรายได้น้อย

      ทั้งนี้ได้ สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาประสบการณ์และทักษะชีวิต โดยการให้นักศึกษาเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ชน และนกกระทา เป็นการฝึกทักษะความรู้และความชำนาญที่ตรงตามความสนใจของนักศึกษา ให้สามารถนำไปต่อยอดจากอาชีพเสริมของครอบครัวต่อไป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาการปักชำกิ่งต้นบานบุรี เพื่อจำหน่ายสำหรับใช้ตกแต่งสถานที่ในงานต่างๆ ภายในคณะ ซึ่งหารายได้เสริมจากเป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้จากรายวิชาที่เรียนมา รวมถึง การผลิตดินผสมและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สำหรับใช้ในการปลูกพืชด้วยตนเอง ผลการดำเนินการผลิตไก่เนื้อ มีการจำหน่ายไก่เนื้อในรูปแบบไก่เป็น 
     

 

Read 580 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:48
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close