โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
Thursday, 21 January 2021 08:26

โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

Rate this item
(0 votes)

      คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ พัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คณะเกษตรศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาและเกษตรผู้สนใจในจังหวัดนราธิวาส

      ทั้งนี้ในการจัดโครงการได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้  ดังนี้

      - ให้ความรู้ด้านผลิตปุ๋ยอินทรีย์แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยได้บูรณาการร่วมกับวิชาฝึกงานด้านพืชศาสตร์  2 โดยมีนักศึกษาจำนวน 10  ปฐพีวิทยาเบื้องต้น จำนวน 45 คน  และความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ของดิน จำนวน 10 คนรวมทั้งหมด 65 คนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ถูกหลักทางวิชาการรวมทั้งสามารถนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้

      - หลังจากนั้นได้นำนักศึกษาที่เรียนรายวิชาปฐพีวิทยาเบื้องต้นออกพื้นที่ให้ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรโดยให้เกษตรแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วให้นักศึกษาที่ได้รับการฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฐพีวิทยาเบื้องต้นเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประเด็นข้อสงสัยในการฝึกอบรมโดยมีอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้กำกับดูแล
     

 

Read 348 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:27
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close