โครงการค่ายยุวเกษตรรุ่นที่ 5
Thursday, 21 January 2021 08:19

โครงการค่ายยุวเกษตรรุ่นที่ 5

Rate this item
(0 votes)

     คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมค่ายยุวเกษตร (รุ่นที่5) มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์/แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้  และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเกษตรแก่นักเรียนระดับมัธยมปลายโดยผ่านกิจกรรมค่ายยุวเกษตร

      กิจกรรมที่ดำเนินนี้เป็นการแนะแนวการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี นอกจากนั้นนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของการเกษตร และการเรียนด้านวิชาชีพเกษตรศาสตร์ ทั้งพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และการประมง โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมชั้นปีที่ 5 และ 6 กิจกรรมนี้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้มาอยู่ร่วมกันทั้ง 2 คืน 3 วัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆ ระหว่างนักเรียนกันเอง และทำให้รู้จักกัน

          ในการจัดกิจรรมนี้คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดฐานการเรียนรู้ทั้งหมดจำนวน 12 ฐาน

      1. ฐานกายวิภาคสัตว์ปีก

                   2. ฐานแยกเชื้อราเห็ด

                   3. ฐานสกัด DNA

                   4. ฐานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                      

                   5. ฐานกายวิภาคปลา

                   6. ฐานทดสอบน้ำเชื้อโค

                   7. ฐานการทำสบู่สกัดโปรตีนจากใยไหม 

                   8. ฐานสัตว์ปีก

                   9.ฐานอาหารอัดก้อน

                   10. ฐานการทำปุ๋ยหมัก (รับประทานอาหารว่าง)

                   11. ฐานสาธิตการคล้องวัว / ถักเชือก / ฟาดแส้

                   12. ห้องปฏิบัติการทางการเกษตร

      การจัดค่ายนี้เดิมจัดให้กับนักเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จากการประเมินโครงการในรอบก่อน เห็นได้ว่าครูแนะแนวในโรงเรียนต่างๆ ยังมีความเข้าในเรื่องทางการเกษตรน้อยมาก จึงไม่สามารถแนะแนวให้นักเรียนได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นคณะเกษตรศาสตร์ ได้ปรึกษาหารือ จึงได้มีการปรับแผนเพื่อให้ครูแนะแนวได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนด้านการเกษตรในรูปแบบคล้ายกับนักเรียน ดังนั้นค่ายยุวเกษตรครั้งได้จัดขึ้นมา 2 ครั้งดังนี้

      1. รอบครูแนะแนว วันระหว่างที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเปิดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ และแนะแนวหลักสูตรการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ภายใต้หัวข้อ “เกษตรพันธุ์ใหม่...เกษตรนวัตวิถี” นอกจากนั้นให้ครูแนะแนวได้เรียนจากฐานการเรียนรู้ต่างๆ  จากจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 28 คน จาก 23 โรงเรียน

      2. รอบนักเรียน ซึ่งเป็นการจัดค่ายยุวเกษตรรุ่นที่ 5 โดยจัดวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้หัวข้อ “เกษตรพันธุ์ใหม่...เกษตรนวัตวิถี ค่ายครั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือแบบตอบรับผ่านทางไปรษณีย์ ประชาสัมพันธ์ทางเพจของคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งทางโรงเรียนที่สนใจจะติดต่อ และส่งใบสมัคร มาทางคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีเข้าร่วมค่ายทั้งหมด 372 คน จาก 28 โรงเรียน 
     

 

Read 636 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:22
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close