โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อ-โคขุน
Thursday, 21 January 2021 08:15

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อ-โคขุน

Rate this item
(0 votes)

     คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาการศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อ-โคขุน โดยได้บริการวิชาการด้านการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

      1. กิจกรรมการบริการ : บริการน้ำเชื้อแช่แข็ง ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอจำกัด 50 ฟาร์ม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562- 30 สิงหาคม 2562

      2. กิจกรรมการบริการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงโคเนื้อให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอจำกัด จำนวน 75 คน ในระหว่างที่ 2-3 พฤษภาคม 2562
     

 

Read 381 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:17
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close