โครงการพัฒนาการศึกษาด้านการเลี้ยงม้า
Thursday, 21 January 2021 08:08

โครงการพัฒนาการศึกษาด้านการเลี้ยงม้า

Rate this item
(0 votes)

      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านการเลี้ยงม้าได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และการเลี้ยงม้าให้กับประชากรในพื้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการเลี้ยงม้า  นอกจากนั้นเพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพใหม่ในด้านปศุสัตว์ ที่เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจ และให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการเกษตรเชิงท่องเที่ยวในอนาคต 

      การดำเนินโครงในส่วนของการเรียนการสอนนั้นนักศึกษาในรายวิชาฝึกปฏิบัติด้านสัตว์ 2 ได้ฝึกเกี่ยวกับความรู้ต่างๆด้านม้า เช่น การบังคับม้า การขี่ม้า การอาบน้ำให้ม้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นนักศึกษาได้ฝึกแล้ว ฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ ยังเป็นแหล่งที่ประชาชนในพื้นที่ ได้มาเรียนรู้ซึ่งฐานการเรียนแต่ละฐานจะมีนักศึกษาประจำอยู่เพื่อช่วยเหลืออาจารย์ในการเรียนการสอนและให้ความรู้และดูแลบุคคลภายในและภายนอกที่เข้ามาศึกษา

     และในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ได้บริการประชาชนในพื้นที่ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 14 ปี 
     

 

Read 308 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:10
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close