โครงการการปลูกข้าวหอมกระดังงาและข้าวเหนียวดำไร่ในพื้นที่พรุบาเจาะ
Thursday, 21 January 2021 08:04

โครงการการปลูกข้าวหอมกระดังงาและข้าวเหนียวดำไร่ในพื้นที่พรุบาเจาะ

Rate this item
(0 votes)

      คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการปลูกข้าวหอมกระดังงาและข้าวเหนียวดำไร่ในพื้นที่พรุบาเจาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา และข้าวเหนียวดำไร่ ทั้งนี้ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 4 ครั้ง  ดังนี้

      1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 1 ด้านการปลูกข้าว การดำนา และพันธุ์ข้าว แก่นักศึกษา วันที่ 3 และ 6 ธันวาคม 2562 

          - บรรยายเรื่อง การปลูกข้าว การดำนา และพันธุ์ข้าว แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ที่เรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่เรียนวิชาฝึกงานพืชศาสตร์ 1 รวมจำนวน 258 คน

          - นักศึกษาทั้งหมดฝึกการดำนา

      2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 2  เรื่อง จากข้าวหอมกระดังงาสู่ข้าวหอมกระดังงาพลัส วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

         - ดำเนินการ 5 วัน ในช่วงงานสถาปนามหาวิทยาลัย เข้าสู่ปีที่ 14 ของ มนร. มีนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวน 598 คน เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ (1) ชมนิทรรศการข้าวหอมกระดังงา 2 สายพันธุ์ และ (2) ชิมข้าวหอมกระดังงา (+ไข่เจียว) 2 สายพันธุ์ และประเมินความชอบจากแบบสอบถามทางสมาร์ทโฟน หรือจากแบบฟอร์ม

         - มีนักศึกษาพืชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน มีจิตอาสามาช่วยจัดเตรียมนิทรรศการ และนั่งประจำบู๊ทนิทรรศการ

      3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 3 เรื่อง จากข้าวหอมกระดังงาสู่ข้าวหอมกระดังงาพลัส วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

         - ดำเนินการ ณ โรงเรียนนราธิวาส ร่วมกับกองส่งเริมวิชาการ ของ มนร. มีนักเรียนจำนวน 157 คน เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ (1) ชมนิทรรศการข้าวหอมกระดังงา 2 สายพันธุ์ และ (2) ชิมข้าวหอมกระดังงา (+ไข่เจียว) 2 สายพันธุ์ และประเมินความชอบจากแบบสอบถามทางสมาร์ทโฟน หรือจากแบบฟอร์ม

         - มีนักศึกษาประจำแผนกฟาร์มนาข้าว จำนวน 2 คน มาช่วยจัดเตรียมนิทรรศการ และนั่งประจำบู๊ทนิทรรศการ

      4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 4 เรื่อง “หอยเชอรี่...ภัยร้ายตัวใหม่ในนาข้าวนราธิวาส”18 เมษายน 2562

          - ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย ผศ.มนทนา รุจิระศักดิ์ หัวหน้าโครงการ และทีมงาน บรรยาย เรื่อง หอยเชอรี่...ภัยร้ายตัวใหม่ในนาข้าวนราธิวาส

          - มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 267 คน เป็นเกษตรกร 75 คน นักศึกษา 128 คน บุคลากร 52 คน และบุคคลภายนอก 12 คน

          - ผู้เข้าร่วมงานทุกคนร่วมลงแขกเก็บเกี่ยวข้าว

          - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมกระดังงา มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากคิดเป็นค่าเฉลี่ย4.10

         - ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมาทำข่าวงานหอมกระดังงาลาทุ่ง 

               1. ข่าวทางเว็บไซต์ 6 เว็บไซต์ ดังนี้

                   1.1 สยามรัฐ https://siamrath.co.th/n/75261

                   1.2 ชายแดนใต้ http://www.chaidantai.com/?p=34581 ชายแดน

                   1.3 ปักษ์ใต้ http://www.paaktai.com/news/detail/4304/data.html

                   1.4 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

                         http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190418144858616

                   1.5 เอสพีเอ็มนิวส์ http://spmcnews.com/?p=15394

                   1.6 ข่าวชัดออนไลน์ http://www.khaochad.com/318954?r=1&width=1536     

               2. ข่าวทางวิดีโอใน Youtube 3 เว็บไซต์ ดังนี้        

                    2.1 https://www.youtube.com/watch?v=xdVGAD6IHUE

                          อัปโหลดโดย mart Malakeemah

                    2.2 https://www.youtube.com/watch?v=o4L1ZykDm2o  

                          อัปโหลดโดย Wiwat Pangsupa

                    2.3 https://www.youtube.com/watch?v=puOwumYsSZ0

                          อัปโหลดโดย 77localnews TV  
     

 

Read 432 times Last modified on Thursday, 21 January 2021 08:07
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close