โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน
Thursday, 21 January 2021 08:00

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน

Rate this item
(0 votes)

     ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ. เมือง จ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ซึ่งในการจัดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน มีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการหลักๆ 3 สถาบัน 4 หน่วยงาน ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

      1.  เพื่อส่งเสริมและจัดเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด

      ชายแดนใต้

     2.  เพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการงานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาและบุคลากรของ 3 สถาบัน

     3.  เพื่อความสามัคคีและความร่วมมือ ทางด้านต่างๆ ในสาขาเกษตรศาสตร์ของทุกสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ

     4.  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

     การจัดแข่งขันทักษะทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง 13 ทักษะ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 1 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะการจัดสวนถาด 2) ทักษะการซำแหละซากสัตว์ปีก 3) ทักษะการเข้าด้ามจอบและเตรียมแปลงปลูก 4) ทักษะการขยายพันธุ์พืช 5) ทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 6) ทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ 7) ทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด 8) ทักษะการตอบปัญหาทางการเกษตร 9) ทักษะการจัดตู้ปลา 10) ทักษะการพูดในที่ชุมชน 11) ทักษะการเก็บเชือกเข้าห่วง 12) ทักษะการคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตร และ 13) ทักษะการคล้องโคและล้มโค

     ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศรวมทักษะ โดย ชนะเลิศทั้งหมด 6 ทักษะ จากทั้งหมด 13 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะการขยายพันธุ์พืช 2) ทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 3) ทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ 4) ทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด 5) ทักษะการพูดในที่ชุมชน และ 6) ทักษะการคล้องโคและล้มโค

 

Read 349 times Last modified on Friday, 22 January 2021 02:48
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close