agri
บุคลากรสายสอนและวิจัย 
 กลุ่มวิชาประมง
 
 

pattarawadee

ผศ.ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน

 

nifareesa 65

อาจารย์ ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ

 

ampornpan

อาจารย์อัมภรณ์พรรณ  พลาศัย [ลาศึกษาต่อ]

 
             
 

taufik 65

อาจารย์ตาวฟิก  หะยีหมัด

 

 panida 65

อาจารย์ ดร.ภณิดา  เภาประดิษฐ์

 

 

 

 
             
             

 

pattarawadee

 

 ชื่อไทย ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน         
 ชื่ออังกฤษ Dr.Pattarawadee  Srimeetian 
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2559 ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Agricultural Biotechnology) โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553   ปริญญาโท สาขาวิชาหลักวิทยาศาสตร์ทางทะเล(Marine Science)สาขาวิชารองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture) คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549 ริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (Fisheries Science)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

       

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 - การเจริญเติบโตและโรคของปูทะเล ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์กลุ่มครัสเตเซียน(กุ้ง-ปู) เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  

    

ผลงานทางวิชาการ

           - ภัทราวดี ศรีมีเทียน.2566. ชนิดและสัดส่วนของปูเศรษฐกิจที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้านบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทอน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และท่าเทียบเรือบ้านป่าไหม้ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี.วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร.40(1):79-90.           

           -  ภัทราวดี ศรีมีเทียน และสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ. 2559. การศึกษาลักษณะและการแสดงออกของรูปแบบโปรตีนในปูทะเล (Scylla serrata) ที่มีอาการอกท้องแดงระยะแรก. วารสารสัตวแพทย์มหานครสาร. 11 (1)23-33.          

           -  Srimeetian, P.and Tunkijjanukij S.2016.Differential protein expression in haemolymph of first stage red sternum mud crabs (Scylla serrata).Thai J Vet Med. 2016. 46(3): 401-407.                      -  Salaenoi, J., Setthamongkol, P., Srimeetian P. and Satapornvanit, K. 2015. Lipid peroxidation and antioxidant activity in molting stages of mud crab (Scylla serrata) Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49 : 422 - 432

           -  Srimeetian, P.and Tunkijjanukij, S.  2014.Protein purification in the blood of red sternum mud crab. InThe 6th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology & KU-UT Joint seminar III, Kasetsart University KamphaengSaen Campus, NakhonPathom, Thailand, December 8th-9th 2014. (inThai)

           -  Srimeetian, P.and Tunkijjanukij, S. 2014. Differential protein expression in orange hemolymph syndrome from mud crab.In10th Asia-Pacific Marine Biotechnology Conference, Taipei, Taiwan, May 4-8 2014. (Abstract)(inTaiwan)

           -  Salaenoi, J., Srimeetian, P. and Mingmuang M. 2014. Variations of catalase and glutathione activities in molting cycle of mud crab (Scylla serrata).  Kasetsart J. (Nat. Sci.) 48 : 64-71

           -  ภัทราวดีศรีมีเทียนและจินตนาสและน้อย. 2553. Glutathione-S-transferaseในวงจรการลอกคราบของปูทะเล (Scylla serrata). ในเรื่องเต็มในการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2553,  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.BMO2: 588-595.

           -   Srimeetian, P., Salaenoil, J. and Kankamol, C. 2009. Catalase and glutathione peroxidase activities in mud crab (Scylla serrata). Shanghai crab conference (ISABMC-2009) November 8-11, Shanghai, China (Abstract) (in China)  

   

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

ampornpan

 

 ชื่อไทย นางสาวอัมภรณ์พรรณ  พลาศัย
 ชื่ออังกฤษ Miss Amphornphan  Palasai
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนและวิจัย

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2560 วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ชีววิทยาทางะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 วท.บ. ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

       

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 1. ชีววิทยาของปลา
 2. นิเวศวิทยาทางทะเล
 3. การศึกษามิญชวิทยา (Histology)
 4. ความหลากหลายของแพลงก์ตอน

    

    

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)

        - Histopathological observation and health status of captive Hippocampus barbouri Jordan & Richardson, 1908
        - Body Size Distribution and Ovarian Histology of Pisodonophis boro (Hamilton, 1822) (Anguillifomes: Ophichthidae) from Pranburi River Estuary, Thailand

        - Reproductive development of the priapium fish Neosthetus lankesteri Regan, 1916 (Atheriniformes: Phallosthethidae) from Pranburi river estuary, Thailand using the histological approach

        - Senarat S, Kettratad J*, Na Lampang P, Kaewnoy S, Gettongsong T, Karnjanapak C, Palasai A, Kangwanrangsan N, Jiraungkoorskul W. Structural organization of the thyroid gland and internal tissue with reference to endocrine parenchyma in short mackerel, Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1865). Agriculture and Natural Resources 2016 ;(1): 60-63.ทุนวิจัยที่ได้รับ
        - Senarat S, Boonyoung P, Na Lampang P, Palasai A, Jiraungkoorskul W, Poolprasert P, Kettratad J*. A comparative histological structure of thespleens of Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839) and Pisodonophis boro (Hamilton, 1822). Khon Kaen University Science Journal 2017; 45(1): 105-113.1.  The Strategic Scholarships Fellowships Frontier Research Networks (Specific for Southern region), from the Office of the Higher Education Commission (OHEC).
        - Phakorn Na Lampang, Amphornphan Palasai, Jes Kettratad*, Sinlapachai Senarat, Wannee Jiraungkoorskul. Renal histology and histopathology of the Pisodonophis boro (Hamilton, 1822) from Pranburi River, Thailand. Poster Presentation in The 5th Marine Science Conference, 1-3 June 2016, Bangkok, Thailand.2.  Center of Excellence on Agricultural Biotechnology, Science and Technology Postgraduate Education and Research Development Office, Office of the Higher Education Commission, Ministry of Education. (AG-BIO/PERDO-CHE).
        - Amphornphan Palasai, Jes Kettratad*, Phakorn Na Lampang, Sinlapachai Senarat, Wannee Jiraungkoorskul. Structure and histopathological findings in hepatic tissue of the Neostethus lankesteri Regan, 1916 from Pranburi River, Thailand. Poster Presentation in The 5th Marine Science Conference, 1-3 June 2016, Bangkok, Thailand.
        - Amphornphan Palasai, Phakorn Na Lampang, and Jes Kettratad. 2016. Preliminary study of diet composition in priapium fish Neostethus lankesteri Regan, 1916 from estuary of Pranburi River, Thailand. Proceeding of The 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand, 15-17 June 2016, Nan Province, Thailand. pp246-249.       

   

       

ทุนวิจัยที่ได้รับ
 - ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

   

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

nifareesa 65

 

 ชื่อไทย นางสาวนิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ   
 ชื่ออังกฤษ Miss Nifareesa  Chealoh
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนและวิจัย

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2549 - 2553 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2545 - 2548 วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

       

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 1. การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
 2. อณูพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
 3. การเพาะเลี้ยงและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

    

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

        - RNA sequence analysis of growth-related genes in Penaeus monodon (Q3)       

        - Hematopoietic tissue of Macrobrachium rosenbergii plays dual roles as a source of hemocyte hematopoiesis and as a defensive mechanism against Macrobrachium rosenbergii nodavirus infection.(Q1)        

        - Chealoh, N.2016.Transcriptome Analysis and Differentially Expressed Gene Identification of the Candidate Genes for Growth in Penaeus monodon. Walailak University. Thailand. 112 p. PhD (Thesis)

        - Chealoh, N.2009. Identification of AFLP marker related to low salinity tolerance in the black tiger shrimp (Penaeus monodon). Walailak University. Thailand. 75 p. MSc (Thesis)

        - Chimsung, N., Chaeloh, N., Pimolrat, P. and Tantikitti, C. 2006. Effects of shrimp head meal in the diets on growth, feed efficiency and pigmentation of sex-reversed red tilapia, Oreochromis niloticus x O. mossambicus. Songklanakarin J. Sci. Technol. 28(5); 951-964.

       

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)
ผลงานนำเสนอ

        - Nifareesa Chealoh, P. Yapa, A. Yamplee, F. Pi, Komarusaman Yeeraseh. (2022). Effect of Crowding Stress Condition on Survival Rate and Growth Performance in Red Tilapia Transportation. The 2nd International Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference). P42.

        - Nifareesa Chealoh, L. Buerahang and Muhammadzamree Buerahang. (2022) Identifying Feasibility of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) and Red Tilapia (Oreochromis niloticus-mossambicus) Polyculture Integrated with Vegetables in Recirculating System. The 2nd International Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference). P41.

        - Nifareesa Chelohe. (2021). Identification of AFLP Marker Related to Low Salinity Tolerance in Postlarval-15 Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon). In The 4th Postgraduate symposium "Reseach and Innovation towards Sustainable Food System" December 9, 2021. Faculty of Agro-based industry University Malaysia Kelantan. Malesia. P30-32

        - Chealoh, N., Kondo, H., Hirono, I., Direkbusarakom, S., and Wuthisuthimethavee, S. 2016. Expression patterns of growth-related genes in the black tiger shrimp (Penaeus monodon). In NRCT-JSPS Asian Core Program Symposium 2016: Development of new bio-technology for aquaculture and risk management of aquaculture products. February 12, 2016. Kasetsart Universisty, Bangkok, Thailand.

        - Wuthisuthimethavee, S., Chealoh, N., Direkbusarakom, S., Chotipuntu, P., Pooljun, C., Molex, W., Okamoto, N., Sakamoto, T., Kondo, H., and Hirono, I. 2016. DNA marker development for growth in the black tiger shrimp (Penaeus monodon). In NRCT-JSPS Asian Core Program Symposium 2016: Development of new bio-technology for aquaculture and risk management of aquaculture products. February 12, 2016. Kasetsart Universisty, Bangkok, Thailand.

        - Wuthisuthimethavee, S., Direkbusarakom, S., Chotipuntu, P., Phoonsamran, K., Chealoh, N., Pooljun, C., Wongtho, S., Pengseng, P., Summpunn, P., Kruesanae, V., Hirono, I., Kondo, H. & Sakamoto, T. 2015. Boodstock management and genetic evaluation of black tiger shrimp. In Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) Annual Meeting 2015: Development of Aquaculture Technology for Food Security and Food Safety in the Next Generation. Centara Grand at Central Plaza Ladprao. April 28, 2015. Bangkok, Thailand. 

        - Chealoh, N., Pooljun, C., Sakamoto, T., Hirono, I., Direkbusarakom, S., Chotipuntu, P., and Wuthisuthimethavee, S. 2014. Identification and development of growth-related SNPs in the black tiger shrimp (Penaeus monodon). In the JSPS-NRCT Asian Core Universisty Program Symposium 2014: Development of new bio-technology for aquaculture and risk management of aquaculture products-V. December 19, 2014. Rakusui Hall, Shinagawa campus, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, Japan.

        - Wuthisuthimethavee, S., Chealoh, N., Direkbusarakom, S., Chotipuntu, P., Pooljun, C., Molex, W., Okamoto, N., Sakamoto, T., and Hirono, I. 2014. DNA marker development for growth in the black tiger shrimp (Penaeus monodon). In the JSPS-NRCT Asian Core Universisty Program Symposium 2014: Development of new bio-technology for aquaculture and risk management of aquaculture products-V. December 19, 2014. Rakusui Hall, Shinagawa campus, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, Japan.

        - Labaiden, M., Wuthisuthimethavee, S., Direkbusarakom S., Chealoh, N., Phoonsamran, K. & Wilaipun, P. 2013. Contamination of Norovirus genogroup I and II in tropical oysters (Crassostrea belcheri) from 2 major cultivation grounds of Thailand. pp. 18. In the 6th International Fisheries Conference. Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University. December 4, 2013. Chiang Mai, Thailand.

        - Chealoh, N., Mamoru, Y., Kasai, H., Wuthisuthimethavee, S., Direkbusarakom, S. 2010. Expresion and SNP analyses of alpha-subunit Na+/K+-ATPase gene in the black tiger shrimp (Penaeus monodon). In The workshop for the fostering program for young and Female researchers in sustainable fisheries sciences in Southeast Asia on August 26, 2010, Faculty of fisheries, kasetsart university, Bankok, Thailand.

        - Chealoh N., Wuthisuthimethavee, S., Tassanakajorn, A. 2008. Genetic identification of differentially-tolerant black tiger shrimp (Penaeus monodon) in low-salinity stress using AFLP technique. In The 34th Congress on Science and Technology of Thailand (STT34) 31 October - 2 November 2008 Venue: Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

        - Chealoh N., Wuthisuthimethavee, S., Tassanakajorn, A. 2007. SNP analysis of carbonic anhydrase I gene in low-salinity tolerance of black tiger shrimp (Penaeus monodon). In The 33th Congress on Science and Technology of Thailand (STT33) 18 - 20 October 2007 Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.

        - Chimsung, N., Chaeloh, N., Pimolrat, P. and Tantikitti, C. 2006. Used of shrimp head meal as partial substitute for fish meal in sex-reversed red tilapia, Oreochromis niloticus x O. mossambicus, diet. In the 44th Kasetsart University Annual Conference on 30 January–February 2, 2006. Bangkok, Thailand.

   

       

ทุนวิจัยที่ได้รับ
 1.  ได้รับสนับสนุนทุนศึกษระดับปริญาเอกภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง : การวิเคราะห์ข้อมูลการถอดรหัสของยีน และค้นหากลุ่มยีนที่มีการแสดงออก แตกต่างกันในลักษณะการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ  (Transcriptome Analysis and Differentially Expressed Gene Identification of the Candidate Genes for Growth in Penaeus monodon)

 2.  ผู้รับทุนโครงการ JSPS-NRCT เพื่อไปวิจัย ณ Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, JAPAN ระหว่างวันที่ 19ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 18มกราคม 2558

 3.  ผู้รับทุนโครงการ Fostering Program for Young and Female Researchers in Sustainable Fisheries Sciences in Southeast in Southeast Asia, Hokkaido University, Hakodate, JAPAN เพื่อไปวิจัย ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7มิถุนายน - 11กรกฎาคม 2010ภายใต้หัวข้อเรื่อง SNP analyses of alpha-subunit Na+/K+-ATPase gene in the black tiger shrimp (Penaeus monodon)

 4.  ทุนวิจัยระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการทุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (PERDO)

   

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

taufik 65

 

 ชื่อไทย นายตาวฟิก  หะยีหมัด   
 ชื่ออังกฤษ Mr.Taufik  Hayimad  
 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อาจารย์

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2554 M.Sc. Marine Science Universiti Malaysia Terengganu
2550 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1 กันยายน 2553 ผู้ช่วยวิจัย - Universiti Malaysia Terengganu
9 พฤศจิกายน 2554 นักวิชาการ - กรมทรัพยากรทางทะลและชายฝั่งทะเล
1 มกราคม 2556 ผู้ช่วยวิจัย - Universiti Malaysia Terengganu

       

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 1. การอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน
 2. การเพาะเลี้ยงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 3. Live feed culture

    

    

ผลงานวิจัย

        - Taufik Hayimad, Vikrant John Vedamanikam, Ambak Bolong Abol Munafi ,Noor Azhar Mohd Shazili, Nifareesa Cheloh, and Mhd Ikhwanuddin.2022. Effects of Temperature on Hatching Rate and Incubation Period of Spotted Babylon Snail (Babylonia areolata) Egg Capsules, Journal of Technologycal and Innovative Agricalture (JTIA) 1(1): 28-37.

        - Hayimad, T., Abol-Munafi, A. B. and Pitagsalee, C. 2008. Effect of different diets on the growth and survival of the larvae and juveniles of spotted Babylon (Babylonia areolata Link 1807). Journal of Sustainability Science and Management. Volume 3(2): 58-65.

        - Abol-Munafi, A. B., Pitagsalee, C., Hayimad, T., Norbaizura, S., Normadiha, M. N. and Fong, P. W. 2010. Optimal conditions for larval rearing of spotted babylon snail (Babylonia areolata Link 1807). Journal of Sustainability Science and Management. Volume 5(2): 81-88.

        - Hajimad, T. and Vedamanikam, V. J. 2013. Temperature effects on the toxicity of four trace metals to adult spotted babylonia snails (Babylonia areolata). Toxicological and Environmental Chemistry. Volume 95(8): 1380-1387. http://dx.doi.org/10.1080/02772248.2013.864450

        - Vedamanikam, V.J. and Hayimad, T. 2013. Effect of mixtures of metals on the spotted babylon snail (Babylonia areolata) under different temperature conditions. Toxicological and Environmental Chemistry. Volume 95(8): 1388-1394

        - Ikhwanuddin, M., Hayimad, T., Ghazali, A., Abdul Halim, S. S. and Abdullah, S. A. 2016. Resistance test at early larval stage of blue swimming crab, Portunus pelagicus. Songklanakarin Journal Science and Technology. Volume 38(1): 83-90

   

       

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)

        - Hafis Datumada, T. hayimad, T. Thongsaiklaing. (2022). Ultrasonic-Assisted Solvent Extraction (USE) of Stingless Bee Honey from Heterotrigona itama and LC MS/MS Identification of Chemical Compounds. The 2nd International Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference). P40.

        - Hayimad, T., Ikhwanuddin, M. and Jasmani, S. 2013. Morphological characteristic of early phyllosoma stage of mud spiny lobster, Panulirus polyphagus. International Fisheries Symposium, 28-30 November 2013. Pattaya, Thailand

        - Hayimad, T., Jasmani, S. and Ikhwanuddin, M. 2014. Preliminary study on early larval rearing of mud spiny lobster, Panulirus polyphagus. International Conference on Marine Science and Aquaculture, 18-20 March 2014. Sabah, Malaysia

        - Hayimad, T., Ikhwanuddin, M., Jasmani, S. and Hassan, A. 2016. Ovarian maturation stages of captive mud spiny lobster, Panulirus polyphagus. ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition, 3-7 August 2016. Bangkok, Thailand

        - Hayimad, T., Ikhwanuddin, M., Jasmani, S. and Hassan, A. 2018. Morphological and biochemical characters of ovarian maturation stages of mud spiny lobster, Panulirus polyphagus. International Fisheries Symposium, 19-21 November 2018. Hatyai, Thailand

   

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Close