agri

 

jakkaphan pi

 

 ชื่อไทย  นายจักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล
 ชื่ออังกฤษ  Mr. JAKKHAPHAN  PITCHAYAPIPATKUL
 ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ตำแหน่งทางบริหาร  คณบดี

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
 2557  ปรด.  สัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2549  วท.ม.  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2547  วท.บ.  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
2549-ปัจจุบัน อาจารย์  - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
2557- ปัจจุบัน รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

 ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ
รองประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี พ.ศ.2552-2553

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ วิทยาการสืบพันธ์สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธ์และขยายพันธ์สัตว์

 

ผลงานวิจัย

1. ผลของการเสริม Bypass Fatต่ออัตราการเป็นสัดในโคนมระยะหลังคลอด

2. ผลของการเสริม Conjugated linoleic acid (CLA)ต่อค่าทางโลหิตวิทยาในไก่เนื้อ

3. การศึกษาการระบาดของหนอนพยาธิNemathelminthes และ Platyhelminthes spread ในลูกโคนมหลังคลอดอายุ 1-4 เดือน

4. ผลของการเสริมกวาวเครือขาว (Mucuna pruriens)ต่ออัตราการผลิตน้ำนมในโคให้นมระยะแรก

5. ผลของการเสริม Bypass Fat ต่ออัตราการผลิตน้ำนมในโคให้นมระยะแรก

6. ผลของการเสริม Bypass Fat ต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์โคให้นมระยะแรก

7. ผลของการเสริมกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ในอาหารต่อประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์ ความสมบูรณ์พันธุ์ อัตราการผสมติด และการให้ลูกแฝดในแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย

8. การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองไทยนอกร่างกายจากโอโอไซต์ที่เก็บรักษาแบบแช่แข็ง

9. การพัฒนาของฟอลลิเคิลและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในวงรอบการเป็นสัดในโคสาวพื้นเมืองไทย

10. การพัฒนาของคลื่นฟอลลิเคิล การเจริญของฟอลลิเคิล ผลผลิตโอโอไซต์จากการการเจาะเก็บโอโอไซต์ผ่านทางผนังช่องคลอดซ้ำ และการผลิตเอ็มบริโอนอกร่างกาย ในโคสาวพื้นเมืองไทยที่ถูกกระตุ้นให้ผลิตฟอลลิเคิลหลายใบ

11. ผลของ docetaxel ต่อการพัฒนาของโอโอไซต์และเอ็มบริโอโค ในการเพาะเลี้ยงนอกร่างกาย

12. ผลของการบ่มโอโอไซต์โคด้วยdocetaxel ก่อนแช่แข็งด้วยวิธี solid surface vitrificationต่ออัตราความเสียหายของ cytoskeleton fibers, อัตรารอดชีวิต ปฏิสนธิ และการพัฒนาของเอ็มบริโอ

13. ผลของการบ่มโอโอไซต์โคพื้นเมืองไทยที่ได้จากการ OPUด้วย docetaxel ก่อนแช่แข็งด้วยวิธี solid surface vitrification ต่ออัตราความเสียหายของ cytoskeleton fibers, อัตรารอดชีวิต ปฏิสนธิ และการพัฒนาของเอ็มบริโอ

14. การกระตุ้นการพัฒนาของฟอลลิเคิลในโคสาวพื้นเมืองไทยด้วยฮอร์โมน FSH ละลายในPolyvinylpyrrolidone (PVP) ด้วยวิธีการให้แบบฉีดเข็มเดียว

15. ผลของการเสริมน้ำผึ้งในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคพ่อพันธุ์ไทยบราห์มัน

 

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)

        - Chasombat J. 2010. Effects of White Kwao Keur (Pueraria mirifica) in diets combination with PMSG and hcG on rate of estrus and conception in Thai native. Prince of Naradhiwas Journal Vol. 1, No.1

        - Chasombat J, Sakhong D, Nagai T, Parnpai R, Vongpralub T. 2013. Superstimulation of follicular growth in Thai native heifers by a single administration of follicle stimulating hormone dissolved in polyvinylpyrrolidone. J Reprod Dev. 2013 Apr 22; 59(2):214-218.

        - Chasombat J, Nagai, T, Parnpai, R., Vongpralub, T.2013. Ovarian follicular dynamics, ovarian follicular growth, oocyte yield, in vitro embryo production and repeated oocyte pick up in Thai native heifers undergoing Superstimulation.Asian-Aust. J. Anim. Sci. 26:488-500.

        - Chasombat J, Sakhong D, Nagai T, Parnpai R, Vongpralub T.2014.Ovarian follicular dynamics and hormones throughout the estrous cycle in Thai native (Bos indicus) heifers. Anim Sci J. 85, 15–24

        - Chasombat J, Nagai T, Parnpai R, Vongpralub T. 2015. Pretreatment of in vitro matured bovine oocytes with docetaxel before vitrification: Effects on cytoskeleton integrity and developmental ability after warming. Cryobiology 71(2): 216-23.

        - Chasombat J, Vongpralub T, Sirisathien S, Phasuk Y, Sonseeda P. 2015. Vitrification of Thai native cattle oocyte: Effects of Ethylene Glycol concentrations and exposure time, Linoleic acid albumin and Cholesterol-loaded Methyl-B-Cyclodextrin. CryoLetters. 36(3):165-73.

        - Jakkhaphan Pitchayapipatkul, Tamás Somfai, Satoko Matoba,  Rangsan Parnpai, Takashi Nagai, Masaya Geshi and Thevin Vongpralub. (2017). Microtubule stabilisers docetaxel and paclitaxel reduce spindle damage and maintain the developmental competence of in vitro-mature bovine oocytes during vitrification Reproduction, Fertility and Development 29(10), 2028-2039.

        - Chankitisakul V, Pitchayapipatkul J, Chuawongboon P, Rakwongrit D, Sakhong D, Boonkum W, Vongpralub T. 2017. Comparison of three superovulation protocols with or without GnRH treatment at the time of artificial insemination on ovarian response and embryo quality in Thai native heifers. Trop Anim Health Prod.  49(3):633-639.

        - Pitchayapipatkul .J. 2021.Effects of pretreating in vitro matured of native Thai cattle oocyte with docetaxel before vitrification on their viability. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,756

        - Pitchayapipatkul .J. 2021.Viability of bovine opu-derived oocytes to honeybee as cryoprotectant. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,756

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

        - Kupittayanant P, Chasombat J, Suksombat W, Kupittayanant S. Effects of bypass fat supplementation on the estrous cycle duration of early lactating cows. Proceedings: Integrating Livestock-Crop System to Meet the Challenges of Globalization (Abstract presented at AHAT-BSAS International Conference, Khon Kaen, Thailand, 2005. Vol. 2, p 75.

        - Chasombat J and Kupittayanant P, 2007. Effects of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Supplementation in Boiler feed on Hematology, Oral presentation in the PSU Graduate Research Symposium. Graduate School: Princess of songkhla University, Thailand 19-20 August 2007. 

        - Chasombat J, Vongpralub T. 2011. Superstimulation of follicular growth in Thai native heifer by single administration of FSH dissolves in polyvinylpyrrolidone (PVP).Oralpresentation in theSAADC 2011 strategies and challenges for sustainable animal agriculture-crop systems, the 3rd International Conference on sustainable animal agriculture for developing countries, Nakhon Ratchasima, Thailand, 26-29 July, 2011. 

        - Dumrongrak Rakwongrit, Jakkhaphan Chasombat, Phirawit Chuawongboon, Wuttigrai Boonkum, Thevin Vongpralub, and Vibuntita Chankitisakul. 2015. Induction of Ovulation after Superovulation in Thai Native Heifers. Veterinary International Annual Conference 16th; “One Health Workforces: Best Practices in Thailand". Khon Kaen University, Thailand.

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
1. รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

1. ผลการเสริมกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ในอาหารต่อประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์ ความสมบูรณ์พันธุ์ อัตราการผสมติด และการให้ลูกแฝดในแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย: ได้รับทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2551

2. ผลของการเสริมน้ำผึ้งในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคพ่อพันธุ์ไทยบราห์มัน: ได้รับทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

3. การผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม: ได้รับทุนอุดหนุนจาก สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2561-2562

 

การศึกษาดูงาน

1. ปี พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ณ University Sains Malaysia ประเทศ มาเลเซีย

2. ปี พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ณ University Putra Malaysia (UPM) ประเทศ มาเลเซีย

3. ปี พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ณ International Islamic University of Malaysia ประเทศ มาเลเซีย

4. ปี พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ณ University Utara Malaysia ประเทศ มาเลเซีย

5. ปี พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ด้านการเกษตร ณ University of Queensland ประเทศ ออสเตรีย

6. ปี พ.ศ. 2558  ศึกษาดูงานด้านศึกษาวิจัยด้านการเกษตร ณ National Institute of Livestock and Grassland Science (NILGS) และ The Japan International Cooperation Agency (JICA)ประเทศ ญี่ปุ่น

 

 
หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
 
 
 
 
 

 

nirandorn na

 

 ชื่อไทย นายนิรันดร  หนักแดง    
 ชื่ออังกฤษ Mr.Nirandorn  Nakdang
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
 ตำแหน่งทางบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
20 พ.ค. 2552 อาจารย์  - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
29 ต.ค. 2553 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
27 มิ.ย. 2554 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
16 พ.ย. 2554 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
28 ธ.ค. 2554 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
11 พ.ย. 2555 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
15 พ.ค. 2556 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
14 พ.ย. 2556 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
21 พ.ค. 2557 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
14 ต.ค. 2557  อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ย. 2557 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
19 ส.ค. 2558 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
21 มิ.ย. 2560 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ม.ค. 2561 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
14 ก.ย. 2561 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4 ต.ค. 2561 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
17 พ.ค. 2562 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  

ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
ต.ต. 2552 - พ.ค. 2557 หัวหน้างานฟาร์มสัตว์ใหญ่
พ.ค. 2553 - พ.ค. 2557 หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
พ.ค. 2553 - พ.ค. 2556 หัวหน้างานสหกิจศึกษา
พ.ค. 2556 - ก.ย. 2558

ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

1 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ

1. ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม)

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

- โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ พืชอาหารสัตว์

 

ผลงานวิจัย

        -นิรันดร  หนักแดง.  2557. คุณภาพและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับเยื่อในสาคู.  วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1: 269-272.

        -นิรันดร  หนักแดง.  2557. ผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับเยื่อในสาคูต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะ. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1: 273-276.

        -นิรันดร  หนักแดง. 2557. ผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับเยื่อในสาคูที่ระดับต่าง ๆ ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงค่าชีวเคมีในกระแสเลือดของแพะ. แก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ). 2: 378-384.

        -นิรันดร  หนักแดง. 2558. ผลของการหมักหญ้าซิกแนลเลื้อยร่วมกับกระถินต่อคุณภาพของพืชหมัก. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2: 119-128.

        -นิรันดร  หนักแดง. 2558. ผลของการเติมกากน้ำตาลต่อคุณภาพและการย่อยได้ของข้าวฟ่างหวานหมัก. วารสารเกษตรราชภัฏ. 1: 46-55.

  

ทุนวิจัยที่ได้รับ

1. ผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับหัวเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกต่อประสิทธิภาพการผลิตของแพะ
2. ผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับหัวเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกต่อคุณภาพของพืชหมัก
3. ผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับเยื่อในสาคูต่อประสิทธิภาพการผลิตของแพะ
4. การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของด้วงสาคู  

 

 

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 

 

sarena se

 

 ชื่อไทย ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม  
 ชื่ออังกฤษ Asst.Prof.Dr.Sareena  Semae
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ตำแหน่งทางบริหาร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2558 ปร.ด สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตบางเขน
2546 วท.ม สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2542 วท.บ สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
พ.ศ.2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสัตวศาสตร์  - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2550-2552 หัวหน้าภาควิชาเกษตรศาสตร์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2557-2558 หัวหน้ากลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2558-2560 หัวหน้างานอาจารย์ที่ปรึกษา - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2557-2559 หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2551-2552

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 2551

- คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2559-ถึงปัจจุบัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

- คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  

ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
2559 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

  

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
2. การจัดการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 

ผลงานวิจัย
ชื่อโครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา ตำแหน่ง (% การรับผิดชอบ)

ผลของชนิดใบไม้ต่อการกินได้ การย่อยได้และการเจริญเติบโตของแพะ

วิจัยแห่งชาติ 1 ปี หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลของกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิตแพะ วิจัยแห่งชาติ 1 ปี  หัวหน้าโครงการวิจัย
การใช้กากนมถั่วเหลืองในสูตรอาหารผสมสำเร็จสำหรับแพะนม วิจัยแห่งชาติ 1 ปี  เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย

  

ผลงานทางวิชาการ (บทความทางวิชาการ/ตำรา)

        - Semae. S. 2021. Effect of substituting Leucaena (Leucaena leucacephala) as roughage source on digestibility, blood metabolites and ruminal fermentation in growing goat. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 756: 1-6.       

        - ซารีนา  สือแม และ เทียนทิพย์ ไกรพรม.2561. ผลของการทดแทนกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิตแพะและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ว. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 (2): 140-149 
        - ซารีนา  สือแม ขอดิเย๊าะ มูดอ และฮาฟิซี  ตูโรง. 2561. ผลการทดแทนกากตะกอนปาล์มน้ำมันในอาหารข้นต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งและจำนวนโปรโตซัวในกระเพาะรูเมน โดยวิธี Gas Production. ในการประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 7 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน.
        - ซารีนา  สือแม. 2545. ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารและ ต้นทุนค่าอาหารของแพะหลังหย่านมเพศเมียที่แทะเล็มในแปลงหญ้า วารสารเกษตรวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 1: 48–62 

        - ซารีนา  สือแม.  2546. ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อการเจริญเติบโตของแพะหลังหย่านมเพศเมียที่แทะเล็มในแปลงหญ้า วารสารสัตว์เศรษฐกิจ 21 (467): 59-59

        - ซารีนา  สือแม. 2546. แพะกับวิถีชีวิตมุสลิม. วารสารสัตว์บก 11 (127): 132-133
        - ซารีนา  สือแม. 2547. ศักยภาพการผลิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   วารสารเกษตรวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2 : 42-49    
        - ซารีนา  สือแม. 2550. การเลี้ยงแพะตามวิถีอิสลาม: แนวทางสู่ความสำเร็จ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  2(1): 73-81.
        - Semae, S., Kochapakdee, S., Choldumrongkul, S. and Ngampongsai, W. 2003. Effects of protein levels in concentrate on feed intake, digestibility and growth rate of weaned female goats grazing in pasture. Animal Science and Veterinary Conference 4. Agriculture Science Faculty, Chiang Mai University.
        - Semae, S., Kochapakdee, S., Choldumrongkul, S. and Ngampongsai, W. 2002. Effects of protein levels in concentrate on growth rate of weaned female goats grazing in pasture. South Animal Science Conference 2. Natural Resources Faculty, Prince of Songkhla University    
        - Semae, S., Kochapakdee, S., Choldumrongkul, S. and Ngampongsai, W. 2003. Effects of protein levels in concentrate on feed intake and digestibility of weaned female goats grazing in pasture. Graduated Conference 1. Prince of Songkhla University, Hatyai Campus.     
        - Semae, S. 2007. The success way of goat raising by muslim way. J. YalaRajabhat University. 2:72-81.
        - Semae, S., P. Kongmun, C. Vajrabukka, S. Chanpongsang and S. Prasanpanich. 2013.  Effects of Different Levels of Rain Tree (Samaneasaman) Pods in Meal Concentrate on In Vitro Fermentation by a Gas ProductionTechnique. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47: 704-711.     
        - Semae, S, Yasuda K., Sato Y., Nakanishi T., Ishida S., Ohta H. Hirooka H. and Kumagai H.  2014.  The effects of supplementary calcium soap on in vitro ruminal fermentation of concentrate as substrate.  1st conference of Japanese animal association Tsukuba, 27-06

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

1. งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2552
2. งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
3. งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

การศึกษาดูงาน

1. ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 
2. ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ณ ประเทศจีน
3. ศึกษาดูงานในฐานะนิสิตแลกเปลี่ยนที่ Laboratory of Animal Husbandry resources, Division of Applied Biosciences,  Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Japan with Associate Professor Dr. Hajime Kumagai 
4. ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศออสเตรเลีย
5. ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ และการเกษตร ณ ประเทศเวียดนาม
6. ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ และการเกษตร ณ ประเทศมาเลเซีย    

 

 

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 

 

atchara

 

 ชื่อไทย ดร.อัจฉรา  นิยมเดชา           
 ชื่ออังกฤษ Miss ATCHARA  NIYOMDECHA   
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อาจารย์ 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2565 ปร.ด. การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน, Tropical Agricultural Resource Management มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
2551 วท.ม.  โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์, Animal Nutrition and Feed Technology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
2549 วท.บ.  เกษตรศาสตร์, Agriculture มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) 

   

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 - โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

   

งานสอน

 1. หลักการผลิตสัตว์
 2. การผลิตสัตว์ปีก
 3. ยาและการใช้ยาสัตว์
 4. โรคและการป้องกันโรคสัตว์
 5. อาหารและการประกอบสูตรอาหารสัตว์
 6. การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
 7. การแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ตามหลักอิสลาม
 8. โรคและการป้องกันโรคสัตว์
 9. ฝึกปฏิบัติงานด้านสัตว์ 1
 10. ฝึกปฏิบัติงานด้านสัตว์ 2
 11. สรีรวิทยาและกายวิภาคของสัตว์
 12. สัมมนา
 13. การจัดการเกษตรแบบฮาลาล

 

ผลงานวิจัย

         - Atchara Niyomdecha, Chaiyawan Wattanachant, Jessada Rattanawut, Patimaporn Plodpai and WanwisaNgampongsai. 2022. Antibacterial Activity of Ethanol Extract of Asum Gelugur (Garcinia atroviridis) Fruits from Southern Thailand. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS). 46(3): 346–352.         

        - Atchara Niyomdecha, Wanwisa Ngampongsai, Chaiyawan Wattanachant, Jessada Rattanawut and Thaweesak Niyom Bundit. 2020. A Study on Production Management of Asam Gelugur  (Garcinia atroviridis) in Sai Khao Sub-district, Khok Pho District, Pattani Province, Thailand. The 2nd ICRU Interconference on World Sustainable Development, WSD, 2020. 17-19 February, 2020. Nakhon Si Thammarat Ratjabhat University. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ เดือน มกราคม ถึง เมษายน 2564. หน้า 1–14.            

        - Atchara Niyomdecha,Plueang Boonkaew and Mongkon Khongsen. 2013. Effects of Asam Gelugor (Garcinia Atroviridis) Supplymentation in Diet on Broiler Chickens Performance. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5. 1-2 สิงหาคม 2556. หน้า 71.

        - อัจฉรา นิยมเดชาและมงคล คงเสน.ผลของการเสริมใบเตยหอม (Pandanus amarylifolius  Roxb) ในอาหารนกกระทาญี่ปุ่นและคุณภาพไข่. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย” 19 สิงหาคม 2556. หน้า 2-10.

        - เปลื้อง บุญแก้ว, อัจฉรา นิยมเดชา และมงคล คงเสน.2556.การศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารป่น และอาหารอัดเม็ดในอาหารไก่ไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของไข่ไก่. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย” 19 สิงหาคม 2556. หน้า 376-377.

        - มงคล คงเสน, อัจฉรา นิยมเดชา,วาฟาอ์ หาญณรงค์, เปลื้อง บุญแก้ว, สมนึก ลิ้มเจริญ และบัญชา รัตนีทู. 2556. ผลการเสริมใบพันสมอในอาหารต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพไข่ในไก่ไข่ลูกผสมทางการค้า. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย” 19 สิงหาคม 2556. หน้า 398-399.

        - มงคล คงเสน, อัจฉรา นิยมเดชา,วาฟาอ์ หาญณรงค์ และเปลื้อง บุญแก้ว. 2556. ผลการเสริมลูกใต้ใบในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของไข่ในไก่ไข่ลูกผสมทางการค้า. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย” 19 สิงหาคม 2556. หน้า 400.

        - อัจฉรา  นิยมเดชา เปลื้อง  บุญแก้ว และมงคล คงเสน.2557. ผลของการเสริมส้มแขกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และค่า pH ในทางเดินอาหารของไก่เนื้อ. การจัดประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 8-10 เมษายน 2557.หน้า 61.

        - มงคล คงเสน สมนึก ลิ้มเจริญ และอัจฉรา นิยมเดชา. การใช้น้ำคั้นจากเมล็ดหมากสงและเปลือกสะเดาต่อการ กำจัดพยาธิตัวกลมในแพะการจัดประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 8-10 เมษายน 2557.หน้า 183

        - มงคล คงเสน, อัจฉรา นิยมเดชา, วาฟาอ์ หาญณรงค์ และเปลื้อง บุญแก้ว. 2556. ผลการเสริมลูกใต้ใบในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพไก่เนื้อ. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย” 19 สิงหาคม 2556. หน้า 408-415.

        - เปลื้อง  บุญแก้ว อัจฉรา  นิยมเดชาและมงคล  คงเสน. 2557. การเสริมเยื่อในสาคูในอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมือง. วารสารแก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ (2). หน้า 385-389.

        - อัจฉรา  นิยมเดชา เปลื้อง  บุญแก้ว และมงคล  คงเสน. 2557. Effects of Asam Gelugor (Garcinia atroviridis) Supplementation in Diet on Productive Performance, pH Value in Gastrointestinal Tract and Salmonella Infection in Broiler Chickens. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก

         - อัจฉรา  นิยมเดชา. 2558. ผลของการเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. 101-112. 

        - เปลื้อง บุญแก้ว อัจฉรา นิยมเดชา และมงคล  คงเสน. 2558. ผลของการเสริมเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารที่มีผลต่อ สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยระยะเล็ก. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. 113-118  

        - อัจฉรา นิยมเดชา เปลื้อง บุญแก้ว และมงคล  คงเสน. 2558. ผลของการเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในอาหารไก่เนื้อ ต่อคุณภาพซากของไก่เนื้อ. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 หน้า 107-114 .  

        - อัจฉรา นิยมเดชา และมงคล  คงเสน. 2558. ผลของการเสริมขมิ้นชันผง (Curcuma longa Linn.) ในอาหารต่อคุณภาพซาก และการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ. ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 3-6 กพ. 58 หน้า 131

        - M. Khongsen, A. Niyomdecha and P. Boongaew.2015. Effect of Fresh Semen Dilution Rates of Dang Cock (Thai Native Chicken) on Percentage of Fertile Egg in Commercial Layers.KHON KAEN AGR.J. 43 SUPPL.2. 212-215.

        - M. Khongsen, A. Niyomdecha, P. Boongaew, S. Trimanee and V. Komsong. 2015. Effect of Frequency of Semen Collection in Dang Cocks and Betong Cocks (Thai Native Chicken). KHON KAEN AGR.J. 43 SUPPL.2. 216-219.

        - อัจฉรา นิยมเดชา. 2557. ผลของการเสริมสังกะสีอินทรีย์ในอาหารต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของไก่ไข่. วารสารการเกษตรราชภัฎ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ก.ค.). 56-62

        - อัจฉรา นิยมเดชาเปลื้อง บุญแก้ว  และมงคล คงเสน. 2558. ผลของการเสริมใบมันสำปะหลังในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4. ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558. 271-275.

        - เปลื้อง บุญแก้ว  อัจฉรา นิยมเดชา และมงคล คงเสน. 2558. ผลของการเสริมเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองในช่วงการเจริญเติบโต. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4. ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558. 289-293.

        - อัจฉรา นิยมเดชา เปลื้อง บุญแก้ว  และมงคล คงเสน. 2558. ผลของการเสริมกากชาเขียวในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และการลดอนุมูลอิสระในเนื้ออกของไก่เนื้อการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 4. เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. วันที่ 5 สิงหาคม 2558.
หน้า 72-79

        - เปลื้อง บุญแก้ว อัจฉรา นิยมเดชา และมงคล คงเสน. 2558. การเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. F.) Nees) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทงและคุณภาพซาก2558.การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 4. เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
วันที่ 5 สิงหาคม 2558. หน้า 87-95

        - มงคล คงเสน สุนีย์ ตรีมณี อัจฉรา นิยมเดชา และเปลื้อง บุญแก้ว. 2558. ผลของเวลาในการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสดต่ออัตราการผสมติดในไก่เบตง2558.การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 4. เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. วันที่ 5 สิงหาคม 2558. หน้า 103-107

        - มงคล คงเสน อัจฉรา นิยมเดชา เปลื้อง บุญแก้ว  สุนีย์ ตรีมณี และแทน รังเสาร์. 2558. ผลของอัตราการเจือจางน้ำเชื้อต่อการเคลื่อนที่รายตัวของตัวอสุจิไก่เบตง2558.การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 4. เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. วันที่ 5 สิงหาคม 2558. หน้า 108-112

        - อัจฉรา นิยมเดชา มงคล คงเสน และเปลื้อง บุญแก้ว. 2558. ผลของการเสริมขมิ้นชันผง (Curcuma longa Linn.) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และการลดอนุมูลอิสระในเนื้ออกของไก่เนื้อ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11:2558 "บูรณาการงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม" วันที่ 29-30 ตุลาคม 2558. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี. หน้า 200-207.

        - อ.อัจฉรา  นิยมเดชา ผศ.มงคล คงเสน อ.ศิราณี วงศ์กระจ่าง อ.เจ๊ะอีลย๊าส โตะตาหยง.2560. ผลของการใช้กลีเซอรีนดิบในอาหารต่อสมรรถภาพการเติบโต และลักษณะซากของไก่กระทง. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13“งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” วันที่  22 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)
        - อัจฉรา นิยมเดชา และมงคล คงเสน. 2556.  เมทาบอลิซึมและคุณประโยชน์ของแคโรทีนอยด์ในการเพิ่มความเข้มสีไข่แดง. วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ฉบับพิเศษประจำปี 2556
        - อัจฉรา นิยมเดชา สุรเสน ศรีริกานนท์ และมงคล คงเสน. 2556.  การใช้กรดไขมันโอเมก้าในการเพิ่มสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของสุกร. วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ฉบับพิเศษประจำปี 2556
        - สุรเสน ศรีริกานนท์ และ อัจฉรา นิยมเดชา.2556.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : โอกาสและความท้าทาย.
วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ฉบับพิเศษประจำปี 2556
        - มงคล คงเสน วรวิทย์ วณิชาภิชาติ สยาม ขุนชำนาญ และอัจฉรา นิยมเดชา. 2556. วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อและการผสมเทียม ในไก่พื้นเมืองไทย. วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ฉบับพิเศษประจำปี 2556
        - มงคล คงเสน อัจฉรา นิยมเดชา วาฟาอ์ หาญณรงค์ และพนม สุขจันทร์. 2556. การรวบรวมคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ ของต้นลูกใต้ใบ. วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ฉบับพิเศษประจำปี 2556
        - อัจฉรา นิยมเดชา และมงคล คงเสน . 2557. วิตามินและแร่ธาตุ ต่อบทบาทการเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ และการตอบสนอง ของระบบภูมิคุ้มกันโรคสำหรับสัตว์. วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ประจำปี 2557
        - อัจฉรา  นิยมเดชา. 2559. การใช้กรดอินทรีย์ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มก่อโรค (ซัลโมเนลล่า) ในทางเดินอาหารของสัตว์ปีก.วารสารเกษตร ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2559. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
        - อัจฉรา นิยมเดชา. 2559. การใช้กรดอินทรีย์ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มก่อโรค (ซัลโมเนลล่า) ในทางเดินอาหารของสัตว์ปีกวารสารเกษตรปีที่  32 ฉบับที่ 1ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน้า 139-149.

 

ทุนวิจัยที่เคยได้รับ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย สถานะหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมวิจัย สัดส่วนผลงาน (%) แหล่งทุน จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)

1

ผลของการเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทา ต่อสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาและคุณภาพไข่ หัวหน้าโครงการ 100 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2555 25,000
2 การใช้ปาล์มสาคูในอาหารไก่พื้นเมือง ผู้ร่วมวิจัย 40 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2555 25,000
3 ผลของการเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ 100 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2556 30,000
4 ผลของการเสริมใบไม้สีทองในอาหารไก่ไข่ต่อสีของไข่แดงในไก่ไข่ลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย 15 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีงบประมาณ 2556 30,000
5 ผลของการเสริมลูกใต้ใบในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต สุขภาพ และเปอร์เซ็นต์ซากในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย 10 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีงบประมาณ 2556 30,000
6 การเสริมส้มแขกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และการลดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในทางเดินอาหารของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ 100 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2556 571,900
7 ผลของการเสริมขมิ้นชันผงในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อและคุณภาพซากของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ 100 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2557 30,000
8 ผลของการใช้กลีเซอรีนดิบที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิต ไบโอดีเซลในอาหารไก่กระทง ต่อสมรรถภาพการเติบโต ลักษณะซากของไก่กระทง และการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ 100 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2556 489,800

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

 1 .ผลของการเสริมส้มแขกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่า pH ในทางเดินอาหารไก่เนื้อ : รางวัลเชิดชูนักวิจัย ประเภทผลงานใช้ประโยชน์ ระดับดีเด่น ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
 2. ผลงานวิจัย เรื่อง ผลของการเสริมใบเตยหอม (Pandanus amarylifolius Roxb) ในอาหารนกกระทาญี่ปุ่น และคุณภาพไข่ : รางวัลเชิดชูนักวิจัย ประเภทผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ระดับดี ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

 

ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

 1. ผลของการเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทา ต่อสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาญี่ปุ่นและคุณภาพไข่
 2. ผลของการเสริมส้มแขกในอาหารไก่เนื้อ ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ
 3. ผลของการเสริมส้มแขกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่า pHในทางเดินอาหารของไก่เนื้อ
 4. ผลของการเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในอาหาร  ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ
 5. ผลของการเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในอาหารไก่เนื้อ ต่อคุณภาพซากของไก่เนื้อ
 6. ผลของการเสริมขมิ้นชันผง (Curcuma longa Linn.) ในอาหารต่อคุณภาพซากและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของไก่กระทง

 

เอกสารประกอบการสอน

 - อาหารและการประกอบสูตรอาหารสัตว์

 

หนังสือ/ตำรา

 หลักโภชนศาสตร์สัตว์ 

Animal Production

  

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
 
Close