agri

 

sulaiman 65

 ชื่อไทย ดร.สุไลมาน  เจ๊ะอาบู       
 ชื่ออังกฤษ Dr.Sulaiman  Cheabu  
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อาจารย์สายสอนและวิจัย

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2561 ปริญญาเอก พืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
2550 ปริญญาตรี พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

      

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

 1. การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธี conventional breeding ในข้าว

 

ผลงานวิจัย
 1. โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธ์ุและให้ผลผลิต
 2. โครงการการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์

   

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)

       -  Peeranut Thongyos, Possawat Narumol, Uthomphon Saichompoo, Sulaiman Cheabu, Teerarat Ittisoponkul, Tosapol Pornprom, Witit Chai-Arree, Chanate Malumpong. (2023). Efficiency of short-grain rice breeding program between pedigree and single seed descent methods for yield, biotic resistance and cooking quality derived from indica × japonica. Agriculture and Natural Resources. Volume 057, Issue 2, Page 233 - 248.

        - ฟิตรี ลาเต๊ะ, เอลฮัม แวฮามะ, สุไลมาน เจ๊ะอาบู, ฮาฟิต ดาตูมะดา,ภควรรณ เศรษฐมงคล และเปลื้อง บุญแก้ว. 2565. ผลของการเสริมสารแอสตาแซนธินจากเปลือกกุ้งกุลาดำในอาหารต่อปริมาณแอสตาแซนธินในไข่แดง. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.1(1): 22-27.

        - Cheabu S. Musigkain A. Promsataporn A. and Vanavichit A. (2022) Chlorophyll Fluorescence of Rainbow Rice Rice Phyllosphere. The 19th International Symposium on Rice Functional Genomics. Phuket, Thailand. 4-7 November 2022. P71.

        - Sulaiman Che-abu. (2021). Breeding Novel Short Grain Rice for Tropical Region to Combine
Important Agronomical Traits, Biotic Stress Resistance and Cooking Quality in Koshihikari Background. Rice Science, 2021, 28(5): 479-492

        - Nubankoh, P., Wanchana, S., Saensuk, C., Ruanjaichon, V., Cheabu, S., Vanavichit, A., . . . Arikit, S. (2019). QTL-seq reveals genomic   regions associated with spikelet fertility in response to a high temperature in rice (Oryza sativa L.). Plant Cell Reports, 1-  14.

        - Malumpong, C., Cheabu, S., Mongkolsiriwatana, C., Detpittayanan, W., & Vanavichit, A. (2019). Spikelet fertility and heat shock   transcription factor (Hsf) gene responses to heat stress in tolerant and susceptible rice (Oryza sativa L.) genotypes. The   Journal of Agricultural Science, 1-17.

        - Cheabu, S., Panichawong, N., Rattanametta, P., Wasuri, B., Kasemsap, P., Arikit, S., . . . Malumpong, C. (2019). Screening for Spikelet   Fertility and Validation of Heat Tolerance in a Large Rice Mutant Population. Rice Science, 26(4), 229-238

        - Cheabu, S., Moung-Ngam, P., Arikit, S., Vanavichit, A., & Malumpong, C. (2018). Effects of Heat Stress at Vegetative and   Reproductive Stages on Spikelet Fertility. Rice Science, 25(4), 218-226.

        - Warunee Detpittayanan, Sulaiman Che-abu, Chareerat Mongkolsiriwatana , Poonpipope Kasemsap, Apichat Vanavichit and Chanate Malumpong. Heat-Shock Protein Genes Expression under High Temperature Condition in  Jao Hom Nin Rice Mutant Lines. Oral National Genetics Conference 2013 (NGC2013)

        - Kularb  Srisookklang, Sulaiman  Che-abu, Vinitchan  Ruanjaichon, Apichart  Vanavichit,  Poonpipope Kasemsap and Chanate Malumpong. Identification of Genomes Differential Between Jao Hom Nin Wild Type and Mutant Line that Tolerate to High Temperature by Using Single Feature Polymorphism (SFP). Oral National Genetics Conference 2013 (NGC2013)

        - Sulaiman Che-abu, Chanate Malumpong  and Apichart Vanavichit. 2014. Spikelet fertility and agronomic traits of rice varieties/line under high air temperature at reproduction growth phase : Poster of  National Rice Conference 3sd, Bangkok, Thailand on September 11-12.

        - Sulaiman Che-abu , NAT, Panichawong , Prisana Rattanametta , Chanate Malumpong , Tiwa Pakoktom , Boonthong Wasuri , Poonpipope Kasemsap and Apichart Vanavichit. 2014. Selection and investigation of rice affecting to heat stress at reproductive stages by using Fast Neutron mutant lines. Oral of the 4th International Rice Congress (IRC2014), Bangkok, Thailand on 27 October-1 November 2014

        -  Sulaiman Che-abu , NAT, Panichawong , Prisana Rattanametta , Tiwa Pakoktom , Boonthong Wasuri , Poonpipope Kasemsap, Apichart Vanavichit and Chanate Malumpong. 2016. New Thai rice germplasm for heat tolerance M9962: Oral of National Rice Conference 4sd, Bangkok, Thailand on September 11-12.

        - Sulaiman Che-abu , NAT, Panichawong , Prisana Rattanametta , Chanate Malumpong , Tiwa Pakoktom , Boonthong Wasuri , Poonpipope Kasemsap and Apichart Vanavichit. 2012. Varietals development for alleviating impacts of global warming during reproductive and seed production stages: Screening for high temperature tolerant rice mutation lines by spikelet fertility :  Poster  of  the 10th International Symposium on Rice Functional Genomics (ISRFG 10 th) to be held in Chiangmai, Thailand on November 26-29
        - Prisana Rattanametta, Sulaiman Che-abu, Chanate Malumpong, Boonthong Wasuri, Poonpipope Kasemsap and Apichart Vanavichit. 2012.  Effect of High Temperature Condition on rice pollen grains in Hom Nin mutant lines Poster of National Rice Conference 2sd, Bangkok, Thailand on December 21-23
        - NAT Panichawong ,  Sulaiman Che-abu , Chanate Malumpong , Tiwa Pakoktom , Boonthong Wasuri , Poonpipope Kasemsap and Apichart Vanavichit. 2012.  Selection of rice mutant lines from TILLING project for high temperature tolerance at reproductive stages in global warming tunnel : Oral of National Rice Conference 2sd, Bangkok, Thailand on December 21-23

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 1. UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific Super Short term Student Exchange Program)(2007)
 2. Capital project development for higher education faculty and staff in the development of the separate Southern border(2010)

 

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

 santat 65

 

 ชื่อไทย นายสัญทัศน์    สินจรูญศักดิ์
 ชื่ออังกฤษ Mr.Santat   Sinjaroonsak
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอนและวิจัย

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2562  ปร.ด  เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2554  วท.ม  เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2549  วท.บ  เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1 มิถุนายน 2564 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

       

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

 - เทคโนโลยีชีวภาพ

 - เทคโนโลยีชีวภาพด้านเอนไซม์

 - เทคโนโลยีการหมัก

 - เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม

    

       

ผลงานวิจัย

 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  เรื่อง Production of Enzymes and Sugars from Oil Palm Empty Fruit Bunches and Utilization for Ethanol Production

งานวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก) ปี: 2557 กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย - ทุนบัณฑิต (กบง.) ดูแลและกำกับโดย วช. รหัสโครงการ 2557RPCS52577 เรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลจากทะลายปาล์มเปล่าและการใช้ประโยชน์สำหรับผลิตแอลกอฮอล์
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  เรื่อง Production of cellulase and xylanase by Bacillus subtilis and application for oil separation from palm oil mill effluent


ผลงานทางวิชาการ

Sinjaroonsak S, Chaiyaso T, H-Kitikun A (2020) Optimization of cellulase and xylanase
        productions by Streptomyces thermocoprophilus TC13W using low cost pretreated
        oil palm empty fruit bunch. Waste Biomass Valor 11:3925-3936.
Sinjaroonsak S, Chaiyaso T, H-Kittikun A (2019) Optimization of cellulase and xylanase
        productions by Streptomyces thermocoprophilus strain TC13W using oil palm empty
        fruit bunch and tuna condensate as substrates. Appl Biochem Biotechnol 189:76-86.

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 - The National Research Council of Thailand (Grant year 2014: 2557RPCS52577)

 - The Graduate School of Prince of Songkla University (Grant year 2012)

 - The Strategic Scholarships of Frontier Research Network (Specific for Southern region), the Office of the Higher Education Commission (Grant no. 022/2012)

 
 
หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

jakkrapong ji

 

 ชื่อไทย นายจักรพงศ์  จิระแพทย์          
 ชื่ออังกฤษ Mr.Jakkrapong  Jirapaet   
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อาจารย์สายสอนและวิจัย

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2545 วท.ม.  พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541 วท.บ.  เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ
 1. พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน        งานอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556    งานวิจัยและตำรา

   

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

 1. สาขาการผลิตไม้ผล
 2. สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืช

 

ผลงานวิจัย

        - จักรพงศ์ จิระแพทย์, สายทอง แก้วฉาย, ฮากีม นิกาเร็ง และอุสมาน เจ๊ะลาเตะ. 2565.ผลของสารสกัดหยาบจากใบทุเรียนเทศต่อการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum sp. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.1(2): 1-11.

        - จักรพงศ์ จิระแพทย์, ธิดาพร ศรีขวัญ และนูรูลอัสมีรา อาบะ. 2565. ผลของวัสดุเพาะต่อการงอกและการผลิตต้นอ่อนของบรอคโคลีพันธุ์การค้า. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565. หน้า 2547-2557.

        -  จักรพงศ์ จิระแพทย์ ธนกฤต  ใจดี และสุดารัตน์ พูลเทพ. 2021. อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 13(2) : 386-399.       

        - จักรพงศ์ จิระแพทย์, ทัศนีย์ ขาวเนียม, สมปอง เตชะโต และระวี  เจียรวิภา. 2559. ชีพลักษณ์การเจริญเติบโตของทุเรียนเทศ โดยการใช้ระบบ BBCH-scale. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์.3(ฉบับพิเศษ (I)) : M04/87-92.       

        - จักรพงศ์ จิระแพทย์. 2556.การพัฒนาในรอบปีและการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรต ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในใบของมังคุดและลองกองที่จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5(1) : 69-78.
        - จักรพงศ์ จิระแพทย์, ทวี บุญภิรมย์, ทัศนีย์ รัดไว้ และไซเดน อาแวเต๊ะ. 2556. ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพการเกษตรของประชาชนตำบลตันหยงลิมอ. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5(2) : 57-66.        

        -  จักรพงศ์ จิระแพทย์ และสายทอง แก้วฉาย. 2555. ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 4(3) : 67-79.

        -  ฮาซัน ยานา, จักรพงศ์ จิระแพทย์ และจิระ  สุวรรณประเสริฐ. 2555. ศึกษาการเจริญเติบโตของปอคิวบาที่ปลูกทางภาคใต้ในช่วงฤดูร้อน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1. 7-8 สิงหาคม 2555.โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส.

   

ทุนวิจัยที่ได้รับ
 1. พ.ศ. 2551 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2551(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 2. พ.ศ. 2555 ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

การศึกษาดูงาน

 1. พ.ศ. 255        มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์
 2. พ.ศ. 2552      ประเทศสิงคโปร์

 

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

 roselawatee

 

 ชื่อไทย นางสาวโรสลาวาตี  โตะแอ
 ชื่ออังกฤษ Miss Roselawatee  Toae
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอนและวิจัย

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2562  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2554  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

       

ตำแหน่ง/หน้าที่พิเศษอื่น ๆ

 

 - หัวหน้าฐานการเรียนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 - กรรมการงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ
 - กรรมการงานแนะแนวและรับนักศึกษา
 - กรรมการดำเนินการจัดทำวารสารเกษตรกัลยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

 - การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร การดัดแปรแป้งและใช้ประโยชน์

    

       

ผลงานวิจัย

        - วุฒิชัย ศรีช่วย, มาดีนา น้อยทับทิม, วรรษมน วัฑฒนายน, โรสลาวาตี โตะแอ และ ขนิษฐา คงนุ่ม. (2565). การพัฒนาวิธีการสกัดวุ้นจากสาหร่ายสีแดง (Gracilaria fisheri) และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์จากลองกอง (Lansium domesticum Corr.) Development of Agar Extracted from Red Algae (Gracilaria fisheri) and Product Development of Wollongong (Lansium domesticum Corr.). วารสารวิทยาศาสตร์ปรีดียาธร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 หน้า 52-67.

        - Toae, R., Mideng, S. 1, Ruchirasak, M. 1, Aunkaew, S. 1, and Pecharapanta, J. (2022) Effect of Calcium Chloride on Quick-Cooking Hom Kradang-Nga (Oryza sativa L.) Brown Rice. The 2nd International Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference). P78.

        - Roselawatee Toae, Klanarong Sriroth, Chareinsuk Rojanaridpiched et al. 2019. Outstanding Characteristics of Thai Non-GM Bred Waxy Cassava Starches  Compared with Normal Cassava Starch, Waxy Cereal Starches and Stabilized Cassava Starches. Plants 8(11) : 447.

        - การพัฒนาข้าวหอมกระดังงากึ่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
ทุนวิจัยที่ได้รับ

 - การยกระดับและเพิ่มมูลค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากน้ำผึ้งชันโรงคุณภาพสูงสำหรับวิสาหกิจผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงเชิงพาณิชย์ จังหวัดนราธิวาส : ผู้ร่วมวิจัย สถานะ รอพิจารณา

 - การเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสบริโภคได้จากเปลือกโกโก้คุณภาพสูงต่อการยืดอายุลองกองเชิงพาณิชย์ จังหวัดนราธิวาส : หัวหน้าโครงการ สถานะ รอพิจารณา
 
 
หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

narathid

 

 ชื่อไทย ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง             
 ชื่ออังกฤษ Dr.Narathid Muakrong      
ตำแหน่งหน้าที่ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอนและวิจัย

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2016 Ph.D. Plant Breeding   Kasetsart University
2009 B.Sc. Plant Production   King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  
2006 Dip. Plant Science   Mahasarakham College of Agriculture and Technology
2004 Voc. Cert. Agriculture      Narathiwat College of Agriculture and Technology

   

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 1. การปรับปรุงพันธุ์พืช

   

International journals

        - Phithakhongsa P, Tanya P,Arunyanark A, Phetcharat C, Muakrong N,Srinives P (2023). Discovery of male sterility from an interspecific cross between Jatropha curcas and J. integerrima. Plant Geneti Resources: Characterization and Utilization 21,497–504.        

        - Kularb Laosatit, Narathid Muakrong, Patcharin Tanya and Peerasak Srinives.  2017. Overcoming crossing barriers between jatropha (Jatropha curcas  L.) andcastor bean (Ricinus communis L.). Crop breeding and Applied Biotechnology. 17:164-167

        - Muakrong, N., K. T. One, P. Tanya and P. Srinives. 2014. Interspecific jatropha hybrid as a new promising source of woody biomass.Plant Genet. Resour. 12(1): 17-20.

        - Muakrong, N., P. Tanya and P. Srinives. 2014. ‘Kamphaeng Saen 1’, ‘Kamphaeng Saen 2’, and ‘Kamphaeng Saen 3’: New ornamental jatropha  cultivars derived through an  interspecifc cross. HortSci. 49(8):1083-85. 

        - Muakrong, N., C. Phetcharat, P. Tanya and P. Srinives. 2014. Breeding field  crops for ornamental purpose: a case in  Jatropha spp. Agrivita 36 (3): 229-234.

        - One, K. T., N. Muakrong, P. Tanya and P. Srinives. 2014. Inheritance of dwarfiness and erect growth habit in progenies of Jatropha curcas × Jatropha integerrimaJ. Amer. Soc. Hort. Sci. 139(5):582-586.

        - One, K.T., N. Muakrong, P. Tanya, J. Valette, P. Girard and P. Srinives. 2014.Physicochemical properties of seeds and oil from an F population of Jatropha curcas × Jatropha integerrimaSciAsia 40: 428–435.

        - One, K.T., P. Tanya, N. Muakrong, K. Laosatit and P. Srinives. 2014. Phenotypic and genotypic variability of F2 plants derived   from Jatropha curcas × inte-gerrima hybrid. Biomass Bioenerg. 67:137-144.

        - Laosatit, K., P. Tanya, N. Muakrong and P. Srinives. 2014.Development of interspecific and intergeneric hybrids among jatropha-related species and verification of the hybrids using EST–SSR markers. Plant Genet.Resour. 12(1):58-61.

        - Shuto, F.,N. Muakong, S. Kikushi and P, Sinives. 2016. Cytological  characterization of an interspecific hybrid in Jatropha and its progeny reveals preferential uniparental chromosome transmission and interspecific translocation. Breeding Sci. 1-7

        - Narathid Muakrong, Shinji Kikuchi} Patcharin Tanya and Peerasak Srinives. 2018. Conservation and Variation of 35S Ribosomal DNA among Five  Jatropha Species Revealed by Fluorescence in Situ Hybridization. Cytologia. 1:57-61

 

 

National Journal
 1. ประภัสสร อิสระไพโรจน์, นราธิษณ์ หมวกรอง, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และพัชรินทร์ ตัญญะ.  2016. การศึกษาลูกผสมข้ามชนิดระหว่าง Jatropha curcas × Jatropha cinerea. ว. มทร. อีสาน.49-53

2. เมธาพร ลมัยศรี, นราธิษณ์ หมวกรอง, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และพัชรินทร์ ตัญญะ. 2016.ปริมาณและ คุณภาพน้ำมันในสายพันธุ์สบู่ดำลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย. ว. มทร. อีสาน.49-53

   

International Conference
        - Srinives, P., P. Tanya., K. Laosatit., N. Muakrong and C. Phetcharat. 2015. Potential of breeding lines derived from interspecific cross  between jatropha and peregrina. Biotechnology international congress “Biotechnology for Healthy Society”. 9-10 September 2015. BITEC Bang Na, Bangkok, Thailand.
        - Srinives, P., N. Muakrong and P. Tanya. 2014. The use of wide cross in the jatropha improvement. 2nd International plant breeding seminar “Advanced Breeding Strategies in Crop  Impovement” 14-15 October 2014.Faculty of Agriculture,Univesiti Putra, Malaysia. 
        - Muakrong, N., K.T. One., P. Tanya and P. Srinives. Intespecifi hybrid amongJ atropha spp. A new promising source of woody biomass. 3rd International Symposium on genomics of plant genetic resources.16-19 April 2013. Seoul National University,Korea.
        - Kikuchi S., Fukuhara S., Muakrong N., Tanya, P., Sassa, H, Kobaa T and P. Srinives. Cytological characterization of an interspecific hybrid in Jatropha.  21st International Chromosome Conference, Foz do Iguaçu, Jatropha. Brazil 

 

 

Agricultural Magazines

 1. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, นราธิษณ์ หมวกรองและ พัชรินทร์ ตัญญะ. สบู่ดำพันธุ์ใหม่ใช้ประโยชน์จากต้นผลิตพลังงานชีวมวล. เคหการเกษตร ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2557.
 2. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, นราธิษณ์ หมวกรองและ พัชรินทร์ ตัญญะ. สบู่ดำประดับพันธุ์ใหม่ กำแพงแสน 1-3.เคหการเกษตร ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2556.
 3. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, นราธิษณ์ หมวกรองและ พัชรินทร์ ตัญญะ. สบู่ดำประดับพันธุ์ใหม่ กำแพงแสน.เคหการเกษตร ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2556. หน้า 4-6
 4. ความก้าวหน้าในวงการวิจัยสบู่ดำ. AG-BIO ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ธ.ค. 2555) หน้า 32-37

 

Books

 1. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, พัชรินทร์ ตัญญะ, นราธิษณ์ หมวกรองและ ชำนาญร์ เพชรรัตน์.สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. เรื่องสบู่ดำ, เล่มที่ 39 หน้า 169-195.

 2. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, พัชรินทร์ ตัญญะ และ นราธิษณ์ หมวกรอง. หนังสือ ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต(รวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี). บทความเรื่อง ความหลากหลาย     ของพืชในสกุล Jatropha และศักยภาพในการใช้ปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ. บทที่ 26 หน้า 221-235.

 

Plant patents

 1. สบู่ดำประดับพันธุ์กำแพง 1, กำแพงแสน 2 และกำแพงแสน 3. หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
 2. สบู่ดำประดับพันธุ์กำแพง 4, กำแพงแสน 5 และกำแพงแสน 6. หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
 3. สบู่ดำเกสรตัวผู้เป็นหมัน พันธุ์ KUJLms1. หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามมาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
 4. สบู่ดำเกสรต้นเตี้ย พันธุ์ KUJL26 หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามมาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

 

Wards

 1. รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชื่อวิทยานิพนธ์: Potential of Progenies Derived from Jatropha curcas × Jatropha integerrima for Energy and Ornamental Purposesจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close