agri
 

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 


ผลผลิต : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์

   bullet iconรายงานสรุปโครงการ

 2. โครงการ "การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน"

   bullet iconรายงานความก้าวหน้าโครงการ

 3. โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

   bullet iconรายงานสรุปโครงการ

 4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

   bullet iconรายงานสรุปโครงการ

 5. โครงการแนะแนวและรับนักศึกษา

   bullet iconรายงานสรุปโครงการ

 6. โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

   bullet iconรายงานสรุปโครงการ

 7. โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ

   bullet iconรายงานสรุปโครงการ

 8. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษา

   bullet iconรายงานสรุปโครงการ

 9. โครงการพัฒนาวารสารทางวิชาการ

   bullet iconรายงานสรุปโครงการ

 10. โครงการพิกุลเกมส์

   bullet iconรายงานสรุปโครงการ

 11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาทักษะนักศึกษา

   bullet iconรายงานสรุปโครงการ

 12. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ

   bullet iconรายงานสรุปโครงการ

 13. โครงการส่งเสริมการทำวิจัยสถาบัน (IR) และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
   bullet iconายงานสรุปโครงการ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

Close