agri
 

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 


ผลผลิต : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 1. โครงการพิกุลเกมส์  

     bullet icon removebg  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 2. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565-2569  

     bullet icon removebg  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ  

 4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

     bullet icon removebg  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ  

 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรายสนับสนุน  

 6. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  

 7. โครงการการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  

     bullet icon removebg  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

 8. โครงการส่งเสริมการทำวิจัยสถาบัน (IR) และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ

     bullet icon removebg  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

 9. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชาติ 

     bullet icon removebg  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 10. โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้กับนักศึกษา 

     bullet icon removebg  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 11. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์

     bullet icon removebg  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 12. โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ 

     bullet icon removebg  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 13. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ 

     bullet icon removebg  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 14. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษา 

     bullet icon removebg  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 15.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (เงินรายได้)
 16. โครงการแนะแนวและรับนักศึกษา 
 17. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรสายสอนและวิจัย  

 18. โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

     bullet icon removebg  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

Close