agri

 

โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            

โครงการ
 1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
 2. โครงการสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับชุมชน

       

 

Close