agri

 

โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

            

โครงการ

 1. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

       

 

Close