agri

 

โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            

โครงการ
 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
 2. โครงการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
 3. โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
 4. โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตรศาสตร์
 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ
 6. โครงการเปิดโลกทัศน์ด้านการเกษตร
 7. โครงการปัจฉิมนิเทศ
 8. โครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 9. โครงการจัดการความรู้ (KM)
 10.  โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท-เอก
 11.  โครงการแนะแนว
 12.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

       

 

Close