agri

 

โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            

โครงการ

 1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 2. โครงการค่านถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นทางเกษตรสู่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 3. โครงการสวนอนุรักษ์สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 4. โครงการอนุรักษษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

       

 

  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close