agri

 

โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติฯ

            

โครงการ

 1. โครงการพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเพื่อการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการ

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

       

 

Close