agri

 

โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติฯ

            

โครงการ

 1. โครงการพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเพื่อการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการ

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

       

 

  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close