agri

 

โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

            

โครงการ

 1. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 2. โครงการการปลูกข้าวหอมกระดังงาและข้าวเหนียวดำไร่ในพื้นที่พรุบาเจาะ

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 3. โครงการพัฒนาการศึกษาด้านการเลี้ยงม้า

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 4. โครงการสร้างแปลงหญ้าและผลิตพืชอาหารสัตว์

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 5. โครงการพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ-แกะ

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 6. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อ-โคขุน

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 7. โครงการค่ายยุวเกษตร

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 8. โครงการพัฒนาเทคนิคการปลูกไม้ผลผสมผสานในพื้นที่ดินทรายด้วยระบบน้ำหยด

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 9. โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 10. โครงการเพาะและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 11. โครงการดูแลบำรุงรักษาแปลงสาธิตปาล์มน้ำมันและยางพารา

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 12. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและวางแผนการปลูกพืชในโรงเรือนแบบ smart farm

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 13. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์เพื่อตลาดสุขภาพ

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 14. โครงการศึกษาการปลูกอินทผลัมทานผลสดในพื้นที่ดินทรายของจังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 1

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 15. โครงการพัฒนาสถาพแวดล้อมฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์สู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 16. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

       

 

Close