agri

 

โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

            

โครงการ

 1. โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดในระบบ smart fertigation ควบคุมผ่านมือถือ

      - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 2. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์

      - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 4. โครงการบริการวิชาการปลูกหญ้าเนเปียอิสราเอลด้วยระบบน้ำหยดในพื้นที่ดินทรายเพื่อเป็นอาหารสัตว์

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 5. โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 6. โครงการการบริการวิชาการวิชาชีพการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้นและการใช้ยาในสัตว์ปศุสัตว์

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 8. โครงการบริการวิชาการ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากรังไหมเหลือใช้และน้ำผึ้งชันโรง

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 9. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 10. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

     - รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

       

 

  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close