agri

 

jintana k

 

 ชื่อไทย นางจินตนา  ทองน้อย   
 ชื่ออังกฤษ Mrs. Jintana  Thongnoy
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2557 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

       

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่งานบุคลากร - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

           

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail :
 
Close