agri

 

nifareesa 65

 

 ชื่อไทย นางสาวนิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ   
 ชื่ออังกฤษ Miss Nifareesa  Chealoh
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนและวิจัย

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2549 - 2553 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2545 - 2548 วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

       

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 1. การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
 2. อณูพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
 3. การเพาะเลี้ยงและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

    

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

        - RNA sequence analysis of growth-related genes in Penaeus monodon (Q3)       

        - Hematopoietic tissue of Macrobrachium rosenbergii plays dual roles as a source of hemocyte hematopoiesis and as a defensive mechanism against Macrobrachium rosenbergii nodavirus infection.(Q1)        

        - Chealoh, N.2016.Transcriptome Analysis and Differentially Expressed Gene Identification of the Candidate Genes for Growth in Penaeus monodon. Walailak University. Thailand. 112 p. PhD (Thesis)

        - Chealoh, N.2009. Identification of AFLP marker related to low salinity tolerance in the black tiger shrimp (Penaeus monodon). Walailak University. Thailand. 75 p. MSc (Thesis)

        - Chimsung, N., Chaeloh, N., Pimolrat, P. and Tantikitti, C. 2006. Effects of shrimp head meal in the diets on growth, feed efficiency and pigmentation of sex-reversed red tilapia, Oreochromis niloticus x O. mossambicus. Songklanakarin J. Sci. Technol. 28(5); 951-964.

       

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)
ผลงานนำเสนอ

        - Nifareesa Chealoh, P. Yapa, A. Yamplee, F. Pi, Komarusaman Yeeraseh. (2022). Effect of Crowding Stress Condition on Survival Rate and Growth Performance in Red Tilapia Transportation. The 2nd International Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference). P42.

        - Nifareesa Chealoh, L. Buerahang and Muhammadzamree Buerahang. (2022) Identifying Feasibility of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) and Red Tilapia (Oreochromis niloticus-mossambicus) Polyculture Integrated with Vegetables in Recirculating System. The 2nd International Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference). P41.

        - Nifareesa Chelohe. (2021). Identification of AFLP Marker Related to Low Salinity Tolerance in Postlarval-15 Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon). In The 4th Postgraduate symposium "Reseach and Innovation towards Sustainable Food System" December 9, 2021. Faculty of Agro-based industry University Malaysia Kelantan. Malesia. P30-32

        - Chealoh, N., Kondo, H., Hirono, I., Direkbusarakom, S., and Wuthisuthimethavee, S. 2016. Expression patterns of growth-related genes in the black tiger shrimp (Penaeus monodon). In NRCT-JSPS Asian Core Program Symposium 2016: Development of new bio-technology for aquaculture and risk management of aquaculture products. February 12, 2016. Kasetsart Universisty, Bangkok, Thailand.

        - Wuthisuthimethavee, S., Chealoh, N., Direkbusarakom, S., Chotipuntu, P., Pooljun, C., Molex, W., Okamoto, N., Sakamoto, T., Kondo, H., and Hirono, I. 2016. DNA marker development for growth in the black tiger shrimp (Penaeus monodon). In NRCT-JSPS Asian Core Program Symposium 2016: Development of new bio-technology for aquaculture and risk management of aquaculture products. February 12, 2016. Kasetsart Universisty, Bangkok, Thailand.

        - Wuthisuthimethavee, S., Direkbusarakom, S., Chotipuntu, P., Phoonsamran, K., Chealoh, N., Pooljun, C., Wongtho, S., Pengseng, P., Summpunn, P., Kruesanae, V., Hirono, I., Kondo, H. & Sakamoto, T. 2015. Boodstock management and genetic evaluation of black tiger shrimp. In Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) Annual Meeting 2015: Development of Aquaculture Technology for Food Security and Food Safety in the Next Generation. Centara Grand at Central Plaza Ladprao. April 28, 2015. Bangkok, Thailand. 

        - Chealoh, N., Pooljun, C., Sakamoto, T., Hirono, I., Direkbusarakom, S., Chotipuntu, P., and Wuthisuthimethavee, S. 2014. Identification and development of growth-related SNPs in the black tiger shrimp (Penaeus monodon). In the JSPS-NRCT Asian Core Universisty Program Symposium 2014: Development of new bio-technology for aquaculture and risk management of aquaculture products-V. December 19, 2014. Rakusui Hall, Shinagawa campus, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, Japan.

        - Wuthisuthimethavee, S., Chealoh, N., Direkbusarakom, S., Chotipuntu, P., Pooljun, C., Molex, W., Okamoto, N., Sakamoto, T., and Hirono, I. 2014. DNA marker development for growth in the black tiger shrimp (Penaeus monodon). In the JSPS-NRCT Asian Core Universisty Program Symposium 2014: Development of new bio-technology for aquaculture and risk management of aquaculture products-V. December 19, 2014. Rakusui Hall, Shinagawa campus, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, Japan.

        - Labaiden, M., Wuthisuthimethavee, S., Direkbusarakom S., Chealoh, N., Phoonsamran, K. & Wilaipun, P. 2013. Contamination of Norovirus genogroup I and II in tropical oysters (Crassostrea belcheri) from 2 major cultivation grounds of Thailand. pp. 18. In the 6th International Fisheries Conference. Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University. December 4, 2013. Chiang Mai, Thailand.

        - Chealoh, N., Mamoru, Y., Kasai, H., Wuthisuthimethavee, S., Direkbusarakom, S. 2010. Expresion and SNP analyses of alpha-subunit Na+/K+-ATPase gene in the black tiger shrimp (Penaeus monodon). In The workshop for the fostering program for young and Female researchers in sustainable fisheries sciences in Southeast Asia on August 26, 2010, Faculty of fisheries, kasetsart university, Bankok, Thailand.

        - Chealoh N., Wuthisuthimethavee, S., Tassanakajorn, A. 2008. Genetic identification of differentially-tolerant black tiger shrimp (Penaeus monodon) in low-salinity stress using AFLP technique. In The 34th Congress on Science and Technology of Thailand (STT34) 31 October - 2 November 2008 Venue: Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

        - Chealoh N., Wuthisuthimethavee, S., Tassanakajorn, A. 2007. SNP analysis of carbonic anhydrase I gene in low-salinity tolerance of black tiger shrimp (Penaeus monodon). In The 33th Congress on Science and Technology of Thailand (STT33) 18 - 20 October 2007 Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.

        - Chimsung, N., Chaeloh, N., Pimolrat, P. and Tantikitti, C. 2006. Used of shrimp head meal as partial substitute for fish meal in sex-reversed red tilapia, Oreochromis niloticus x O. mossambicus, diet. In the 44th Kasetsart University Annual Conference on 30 January–February 2, 2006. Bangkok, Thailand.

   

       

ทุนวิจัยที่ได้รับ
 1.  ได้รับสนับสนุนทุนศึกษระดับปริญาเอกภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง : การวิเคราะห์ข้อมูลการถอดรหัสของยีน และค้นหากลุ่มยีนที่มีการแสดงออก แตกต่างกันในลักษณะการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ  (Transcriptome Analysis and Differentially Expressed Gene Identification of the Candidate Genes for Growth in Penaeus monodon)

 2.  ผู้รับทุนโครงการ JSPS-NRCT เพื่อไปวิจัย ณ Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, JAPAN ระหว่างวันที่ 19ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 18มกราคม 2558

 3.  ผู้รับทุนโครงการ Fostering Program for Young and Female Researchers in Sustainable Fisheries Sciences in Southeast in Southeast Asia, Hokkaido University, Hakodate, JAPAN เพื่อไปวิจัย ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7มิถุนายน - 11กรกฎาคม 2010ภายใต้หัวข้อเรื่อง SNP analyses of alpha-subunit Na+/K+-ATPase gene in the black tiger shrimp (Penaeus monodon)

 4.  ทุนวิจัยระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการทุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (PERDO)

   

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Close