agri
บุคลากรสายสอนและวิจัย 
 กลุ่มวิชาประมง
 
 

pattarawadee

ผศ.ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน

 

nifareesa 65

อาจารย์ ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ

 

ampornpan

อาจารย์อัมภรณ์พรรณ  พลาศัย [ลาศึกษาต่อ]

 
             
 

taufik 65

อาจารย์ตาวฟิก  หะยีหมัด

 

 panida 65

อาจารย์ ดร.ภณิดา  เภาประดิษฐ์

 

 

 

 
             
             
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close