agri

 

 

 plueang 65

 ชื่อไทย ดร.เปลื้อง  บุญแก้ว       
 ชื่ออังกฤษ Dr.Plueng  Boonkeaw
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอนและวิจัย

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
  ปริญญาเอก  การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552  ปริญญาโท   สัตวศาสตร์  

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
 2552 อาจารย์   -  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

   

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 - โภชนศาสตร์สัตว์ปีก

 

ผลงานวิจัย

        - เปลื้อง บุญแก้ว, วันวิศาข์ งามผ่องใส และนฤมล พฤกษา. 2561. การประเมินการย่อยได้ที่แท้จริงของวัตถุแห้งและพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของพืชน้ำในทะเลสาบสงขลาในไก่พื้นเมือง. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35: 2 (พิเศษ 2) 65-73.
        - ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชน้ำในทะเลสาบสงขลา

        - การสำรวจชนิดพืชและองค์ประกอบทางเคมีของพืชน้ำในทะเลสาบสงขลา
        - การใช้พืชน้ำในทะเลสาบสงขลาเป็นอาหารไก่พื้นเมือง

     

ผลงานตีพิมพ์

        - เปลื้อง บุญแก้ว อัจฉรา นิยมเดชา และมงคล คงเสน. 2558. สารเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculate (Burm. F.). Nees) ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทงและคุณภาพซาก รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 5 สิงหาคม 2558. หน้า 87-95

        - เปลื้อง บุญแก้ว อัจฉรา นิยมเดชา และมงคล  คงเสน. 2558. ผลของการเสริมเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารที่มีผลต่อ สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยระยะเล็ก. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. 113-118       

        - ผลของการเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในอาหารไก่เนื้อต่อคุณภาพซากของไก่เนื้อ
        - ปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อไก่
        - ผลของการเสริมกากชาเขียวในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพซากและการลดอนุมูลอิสระในเนื้ออกของไก่เนื้อ

 

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Close