agri

 

 

 kanok cha

 ชื่อไทย ดร.กนก   เชาวภาษี    
 ชื่ออังกฤษ Dr.Kanok  Chaovapasee
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
 ตำแหน่งทางบริหาร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2562 ปร.ด. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 
2551 วท.ม. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 
2549 วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
12 พฤษภาคม 2551 พนักงานฯ สายสอนและวิจัย  - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
พ.ศ.2552 - 2560 หัวหน้างานนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2552 - 2560 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2554 - 2560 คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2554 - 2560 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2554 - 2555 ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเอกสารการขอตำแหน่งวิชาการ ครู คศ.3

  

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. ระบบการผลิตและการจัดการสัตว์ปีก

2. การปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์ปีก

 

ผลงานวิจัย

 Chaovapasee, K., Nakdaeng, N.  2021. Effect of storage period in rafrigerator on mortality rate and
        hatchability rate of fertile chicken egg. Princess of Naradhiwas University Journal: 13(3) : 1-8.

  กนก เชาวภาษี, ศรเทพ ธัมวาสร, วิริยา ลุ้งใหญ่ และพรรณวดี โสพรรณรัตน์.  2560. 
       อิทธิพลของโครโมโซม Z ต่อค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิต
       ไข่ในไก่เบตง สายเคยู.  น. 351-358. ใน : รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย
       เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 31 ม.ค.-3 ก.พ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 กนก  เชาวภาษี.  2556.  การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและคุณค่า
       การผสมพันธุ์สำหรับ ลักษณะทางเศรษฐกิจในหนอนนก (Tenebrio moliterL.). 
       วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  5(1): น. 61-68.

 กนก เชาวภาษี, มงคล วชิรอำไพ และวาณี ชัยวัฒนสิน.  2555.  ความพึงพอใจในการ
       ทำงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 
       วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  4(3): น. 80-93.

 กนก  เชาวภาษี และนูรีซัม หะยีกาเล็ง.  2555.  ผลการเสริมผักชนิดต่าง ๆ
       ต่อสมรรถภาพการผลิตของหนอนนก.  โปสเตอร์นำเสนอในที่ประชุมประจำปี 2555
       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ.  เซ็นทรัลเวริด์,กรุงเทพฯ.

 กนก เชาวภาษี,อมรรัตน์ โมฬี และวาณี  ชัยวัฒนสิน.  2551.  การประมาณค่าพารามิเตอร์
       ทางพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะทางเศรษฐกิจ บางลักษณะใน
       โคกําแพงแสน.  น. 99-106.  ใน: รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย
       เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 กนก เชาวภาษี, สุพล แดงขวัญ, สุวัฒน์ ปุยพรม และสุรศักดิ์ คชภักดี.  2549.  ประสิทธิภาพ
       ของยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซลเลวามิโซลและไอเวอเมกตินต่อพยาธิตัวกลมในทาง
       เดินอาหารของแม่แพะ.  น. 244-249.  ใน: รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
       ภาคใต้ครั้งที่ 4 15-16 ส.ค. 2549. คณะทรัพยากรธรรมชาติหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

  

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

  1. ปี 2552 ความผาสุกในการทำงานของบุคลากรคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งบประมาณจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  2. ปี 2553 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมหนอนนก งบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ 

  3. ปี 2556 ผลของการเสริมส้มแขกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และการลดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในไก่เนื้อ งบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (ผู้ร่วมวิจัย)

  4. ปี 2560 พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและรูปแบบทางพันธุกรรมของยีนโปรแลคตินสำหรับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในไก่เบตง (สายเคยู) งบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ

  5. ปี 2563 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพเพื่อการส่งออกเชิงธุรกิจ ฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแตร งบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (ผู้ร่วมวิจัย)

  6. ปี 2564 ต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ผู้ร่วมวิจัย)

  7. ปี 2564 การศึกษาผลของการใช้กลีเซอรีนดิบเป็นสารเสริมต่อคุณภาพของพืชหมักและสมรรถภาพการผลิตของแพะ งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ผู้ร่วมวิจัย)

  8. ปี 2565 โครงการพัฒนาพันธุกรรม และการพัฒนาประสิทธิภาพผลผลิตในไก่เบตง งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

  9. ปี 2565 การพัฒนาแหล่งอาหารหยาบคุณภาพสูงในรูปของการอัดเม็ดร่วมกับกลีเซอรีนดิบต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะ งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ผู้ร่วมวิจัย)

 

 

 

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Close