agri

 

thanaset 65

 

 ชื่อไทย ดร.ธนเสฏฐ์  ทองใสเกลี้ยง          
 ชื่ออังกฤษ Dr.Thanaset Thongsaiklaing
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอนและวิจัย

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2018 Ph.D. Interdisciplinary graduate programin Agricultural Biotechnology Faculty of graduate school, Kasetsart University 
2007 M.S. Cell and Molecular Biology Faculty of Science, Kasetsart University (Bangkhen campus)
2004 B.Sc. Agricultural Faculty of Science and Technology, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

    

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
3 ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1 ม.ค. 2551 - 31 ส.ค. 2553  นักวิจัย - ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 - 2547 เจ้าหน้าที่ทั่วไป - มูลนิธิเอเชียเซ็นเตอร์  ภูเก็ต

   

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 1. เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการแปลงเพศสัตว์   
 2. พันธุศาสตร์สัตว์และการกำหนดเพศ
 3. พันธุศาสตร์โมเลกุลและอณูชีววิทยา   
 4. พันธุวิศวกรรม/Recombinant DNA technology (เทคโนโลยีดีเอนเอสายผสม)
 5. การปรับแต่งจีโนมสัตว์โดยวิธี CRISPR-Cas9 Genome Editing   
 6. RNAtechnology, Gene silencing/RNA interference technology(RNAi)
 7. วิศวกรรมโปรตีนและโปรติโอมิกส์   
 8. ชีวเคมีของโปรตีนและเอนไซม์
 9. จลนพลศาสตร์ (Enzyme kinetics) ของbifunctionaldihydrofolate reductase-thymidylate synthase(DHFR-TS)   10. Separation and purification technology ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive compound/secondary metabolite) จากแบคทีเรียชนิด Streptomyces

   

ผลงานวิจัย

        - Thongsaiklaing T. 2020. Proteomic Technique Identification of Differentially Expressed Proteins of Proteobacteria in Red Sternum Syndrome Mud Crab (Scylla serrata Forsskal, 1775) Hemolymph. Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine 15 (2), 141-150.

        - Datumada, H and T. Thongsaiklaing. 2020. 22 bp INDEL Mutation Polymorphism of dopamine receptor D2 (DRD2) Gene of Thai Native Chicken in Narathiwat Province. Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine 15 (2), 189-197. 

        - Thongsaiklaing T. 2020. Identification of vitellogenin protein in hemolymph of mud crab (Scylla serrata Forskal, 1775) using LC MS/MS technique. The proceedings of the 58th Kasetsart University

        - Thanaset Thongsaiklaing. 2018.Functional Analysis of Sex Determination Genes of Bactrocera tau. Doctoral Dissertation.   
        - Thanaset Thongsaiklaing. 2007. Changes of enzyme activity in red sternum mud crab (Scylla serrata Forskal 1775). Master Thesis.      

   

International Publications

    1. Single Nucleotide Polymorphism (SNP) in 5’ Franking Region of Dopamine Receptor D2 (DRD2) Gene in Thai Native Chicken ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในงาน 4th POSTGRADUATE SYMPOSIUM ครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัย University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย   icon new

    2. Thanaset Thongsaiklaing, Mingkwan Nipitwattanaphon and Lertluk Ngernsiri. 2018The transformer2 gene of the pumpkin fruit fly, Bactrocera tau (Walker), functions in sex determination, male fertility and testis development. Insect Molecular Biology,27(6): 766-779.

    3.Thanaset Thongsaiklaing, Hataichanok Passara, Mingkwan Nipitwattanaphon and Lertluk Ngernsiri. 2018. Identification and characterization of doublesex from pumpkin fruit fly, Bactrocera tauEuropean Journal of Entomology, 115: 602-613.

    4. Thanaset Thongsaiklaing, Wimonsiri Sehawon, Anchanee Kubera and Lertluk Ngernsiri. 2014.Analysis of the α-amylasegene sequence and the enzyme activity of Indian rock oyster Saccostrea forskaliFisheries Science, 80(3): 589-601.

    5.Thanaset Thongsaiklaing, Jintana Salaenoi and Mingkwan Mingmuang. 2013.Ca2+ATPase, carbonic anhydrase and alkaline phosphatase activities in red sternum mud crabs (Scylla serrata). Kasetsart Journal (Natural Science),47: 252-260.

 

International Conference

    1. The super premium grade product of stingless bee honey รางวัลเหรียญทองแดงด้านนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน Agro Revolution and Innovation Challenge มหาวิทยาลัย University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย  icon new

    2.Thanaset Thongsaiklaingand Lertluk Ngernsiri. Analysis of  the doublesex gene of  Bactrocera tua. The Annual Meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution, 12th July to the 16th July 2015 at the Hofburg Imperial Palace in Vienna, Austria. Society of Molecular Bioloy and Evolution,Hofburg Imperial Palace in Vienna, Austria. 

    3. Thanaset Thongsaiklaingand Lertluk Ngernsiri. Isolation and characterization of doublesex (dsx) gene sequences in Bactrocera tauIn The 6th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology & KU-UT Joint seminar III. (Oral presentation), Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, NakhonPathom, Thailand, December 8th-9th 2014.

    4. Thanaset Thongsaiklaingand Lertluk Ngernsiri. Analysis of α-amylase in the Rock Oyster, Saccostrea commercialisIn The 5th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology & KU-UT Joint seminar II.(Oral presentation), Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, NakhonPathom, Thailand, December 8th-9th 2012.

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 1. The Strategic Scholarships Fellowships Frontier Research Networks (Specific for Southern region), from the Office of the Higher Education Commission (OHEC).

 2. Center of Excellence on Agricultural Biotechnology, Science and Technology Postgraduate Education and Research Development Office, Office of the Higher Education Commission, Ministry of Education. (AG-BIO/PERDO-CHE).

 

เอกสารเผยแพร่

     1. ธนสฏฐ์ ทองใสกลี้ยง. แมลงวันทอง การควบคุมและการป้องกันกำจัดแผ่นพับประกอบการบริการวิชาการร่วมกับ มนร. เรื่องการปลูกหม่อน ที่โรงเรียนตากใบ
     2. ธนสฏฐ์ ทองใสกลี้ยง. หม่อนมัลบอร์รี่ แผ่นพับประกอบการจัดนิทรรศการเรื่องการเลี้ยงหม่อนไหมในวันสถาปนา มนร.

 

การศึกษาดูงาน

 1. ดำเนินงานวิจัยเรื่องThe genetic basis of sex determination genes in model species.ที่ Institute of Molecular Life Sciences (IMLS), University of Zurich, Zurich Switzerland. 2015-2016.
 2. อบรมเรื่องThe Power of CRISPR-Cas9 Genome Editingที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา วันที่ 28 มิถุนายน 2561
 3. การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 61 – 1 มิถุนายน 61
 4. การประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจำปี 2561กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561
 5. อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6/2560 สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560
 6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Protein Bioinformaticsโครงการสหวิทยาการ สาขาพันธุวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย และภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2549

 

  

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Close