agri

 

sarena se

 

 ชื่อไทย ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม  
 ชื่ออังกฤษ Asst.Prof.Dr.Sareena  Semae
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ตำแหน่งทางบริหาร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2558 ปร.ด สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตบางเขน
2546 วท.ม สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2542 วท.บ สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
พ.ศ.2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสัตวศาสตร์  - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2550-2552 หัวหน้าภาควิชาเกษตรศาสตร์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2557-2558 หัวหน้ากลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2558-2560 หัวหน้างานอาจารย์ที่ปรึกษา - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2557-2559 หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2551-2552

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 2551

- คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2559-ถึงปัจจุบัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

- คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  

ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
2559 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

  

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
2. การจัดการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 

ผลงานวิจัย
ชื่อโครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา ตำแหน่ง (% การรับผิดชอบ)

ผลของชนิดใบไม้ต่อการกินได้ การย่อยได้และการเจริญเติบโตของแพะ

วิจัยแห่งชาติ 1 ปี หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลของกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิตแพะ วิจัยแห่งชาติ 1 ปี  หัวหน้าโครงการวิจัย
การใช้กากนมถั่วเหลืองในสูตรอาหารผสมสำเร็จสำหรับแพะนม วิจัยแห่งชาติ 1 ปี  เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย

  

ผลงานทางวิชาการ (บทความทางวิชาการ/ตำรา)

        - Sareena Semae, Nurhafizi Chepo, and Muhammad Ikram. (2022). The Quality of Durian Peel Fermented Waste Product as High-Quality Animal Feed Source. The 2nd International Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference). P25.

        - Sareena Semae. (2021) In vitro Assessment of the Digestibility of Soilless Fodder at Different Kinds. The 1th International Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference) (p.8).

        - Sareena Semae. (2021) The Yield and Nutrient Composition of Soilless Fodder at Different Kinds. The 1th International Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference) (p.5).

        - Sareena Semae. The Effects of Supplementel Calcium Soap on In Vitro Ruminal Fermentation of Concentrate as Substrate. THE 4th POSTGRADUATE SYMPOSIUM “Research and Innovation towards Sustainable Food System” Scope in Animal Science (AS) p 98-101, 9 December 2021, Faculty of Agro-based Industry (FIAT) Universiti Malaysia Kelantan, Jeli Campus, Kelantan, Malaysia.

        - Sareena Semae. 2021. The Effect of substituting Leucaena (Leucaena leucocephala) as roughage source on digestibility, blood metabolites and ruminal fermentation in growing goat. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 756: 1-6.      

        - ซารีนา  สือแม และ เทียนทิพย์ ไกรพรม.2561. ผลของการทดแทนกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิตแพะและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ว. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 (2): 140-149 
        - ซารีนา  สือแม ขอดิเย๊าะ มูดอ และฮาฟิซี  ตูโรง. 2561. ผลการทดแทนกากตะกอนปาล์มน้ำมันในอาหารข้นต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งและจำนวนโปรโตซัวในกระเพาะรูเมน โดยวิธี Gas Production. ในการประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 7 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน.
        - ซารีนา  สือแม. 2545. ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารและ ต้นทุนค่าอาหารของแพะหลังหย่านมเพศเมียที่แทะเล็มในแปลงหญ้า วารสารเกษตรวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 1: 48–62 

        - ซารีนา  สือแม.  2546. ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อการเจริญเติบโตของแพะหลังหย่านมเพศเมียที่แทะเล็มในแปลงหญ้า วารสารสัตว์เศรษฐกิจ 21 (467): 59-59

        - ซารีนา  สือแม. 2546. แพะกับวิถีชีวิตมุสลิม. วารสารสัตว์บก 11 (127): 132-133
        - ซารีนา  สือแม. 2547. ศักยภาพการผลิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   วารสารเกษตรวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2 : 42-49    
        - ซารีนา  สือแม. 2550. การเลี้ยงแพะตามวิถีอิสลาม: แนวทางสู่ความสำเร็จ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  2(1): 73-81.
        - Semae, S., Kochapakdee, S., Choldumrongkul, S. and Ngampongsai, W. 2003. Effects of protein levels in concentrate on feed intake, digestibility and growth rate of weaned female goats grazing in pasture. Animal Science and Veterinary Conference 4. Agriculture Science Faculty, Chiang Mai University.
        - Semae, S., Kochapakdee, S., Choldumrongkul, S. and Ngampongsai, W. 2002. Effects of protein levels in concentrate on growth rate of weaned female goats grazing in pasture. South Animal Science Conference 2. Natural Resources Faculty, Prince of Songkhla University    
        - Semae, S., Kochapakdee, S., Choldumrongkul, S. and Ngampongsai, W. 2003. Effects of protein levels in concentrate on feed intake and digestibility of weaned female goats grazing in pasture. Graduated Conference 1. Prince of Songkhla University, Hatyai Campus.     
        - Semae, S. 2007. The success way of goat raising by muslim way. J. YalaRajabhat University. 2:72-81.
        - Semae, S., P. Kongmun, C. Vajrabukka, S. Chanpongsang and S. Prasanpanich. 2013.  Effects of Different Levels of Rain Tree (Samaneasaman) Pods in Meal Concentrate on In Vitro Fermentation by a Gas ProductionTechnique. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47: 704-711.     
        - Semae, S, Yasuda K., Sato Y., Nakanishi T., Ishida S., Ohta H. Hirooka H. and Kumagai H.  2014.  The effects of supplementary calcium soap on in vitro ruminal fermentation of concentrate as substrate.  1st conference of Japanese animal association Tsukuba, 27-06

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

1. งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2552
2. งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
3. งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

การศึกษาดูงาน

1. ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 
2. ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ณ ประเทศจีน
3. ศึกษาดูงานในฐานะนิสิตแลกเปลี่ยนที่ Laboratory of Animal Husbandry resources, Division of Applied Biosciences,  Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Japan with Associate Professor Dr. Hajime Kumagai 
4. ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศออสเตรเลีย
5. ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ และการเกษตร ณ ประเทศเวียดนาม
6. ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ และการเกษตร ณ ประเทศมาเลเซีย    

 

 

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close