agri

 

jakkaphan pi

 

 ชื่อไทย  ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล
 ชื่ออังกฤษ  Dr. JAKKHAPHAN  PITCHAYAPIPATKUL
 ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ตำแหน่งทางบริหาร  คณบดี

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
 2557  ปรด.  สัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2549  วท.ม.  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2547  วท.บ.  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
2549-ปัจจุบัน อาจารย์  - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
2557- ปัจจุบัน รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

 ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ
รองประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี พ.ศ.2552-2553

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ วิทยาการสืบพันธ์สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธ์และขยายพันธ์สัตว์

 

ผลงานวิจัย

1. ผลของการเสริม Bypass Fatต่ออัตราการเป็นสัดในโคนมระยะหลังคลอด

2. ผลของการเสริม Conjugated linoleic acid (CLA)ต่อค่าทางโลหิตวิทยาในไก่เนื้อ

3. การศึกษาการระบาดของหนอนพยาธิNemathelminthes และ Platyhelminthes spread ในลูกโคนมหลังคลอดอายุ 1-4 เดือน

4. ผลของการเสริมกวาวเครือขาว (Mucuna pruriens)ต่ออัตราการผลิตน้ำนมในโคให้นมระยะแรก

5. ผลของการเสริม Bypass Fat ต่ออัตราการผลิตน้ำนมในโคให้นมระยะแรก

6. ผลของการเสริม Bypass Fat ต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์โคให้นมระยะแรก

7. ผลของการเสริมกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ในอาหารต่อประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์ ความสมบูรณ์พันธุ์ อัตราการผสมติด และการให้ลูกแฝดในแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย

8. การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองไทยนอกร่างกายจากโอโอไซต์ที่เก็บรักษาแบบแช่แข็ง

9. การพัฒนาของฟอลลิเคิลและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในวงรอบการเป็นสัดในโคสาวพื้นเมืองไทย

10. การพัฒนาของคลื่นฟอลลิเคิล การเจริญของฟอลลิเคิล ผลผลิตโอโอไซต์จากการการเจาะเก็บโอโอไซต์ผ่านทางผนังช่องคลอดซ้ำ และการผลิตเอ็มบริโอนอกร่างกาย ในโคสาวพื้นเมืองไทยที่ถูกกระตุ้นให้ผลิตฟอลลิเคิลหลายใบ

11. ผลของ docetaxel ต่อการพัฒนาของโอโอไซต์และเอ็มบริโอโค ในการเพาะเลี้ยงนอกร่างกาย

12. ผลของการบ่มโอโอไซต์โคด้วยdocetaxel ก่อนแช่แข็งด้วยวิธี solid surface vitrificationต่ออัตราความเสียหายของ cytoskeleton fibers, อัตรารอดชีวิต ปฏิสนธิ และการพัฒนาของเอ็มบริโอ

13. ผลของการบ่มโอโอไซต์โคพื้นเมืองไทยที่ได้จากการ OPUด้วย docetaxel ก่อนแช่แข็งด้วยวิธี solid surface vitrification ต่ออัตราความเสียหายของ cytoskeleton fibers, อัตรารอดชีวิต ปฏิสนธิ และการพัฒนาของเอ็มบริโอ

14. การกระตุ้นการพัฒนาของฟอลลิเคิลในโคสาวพื้นเมืองไทยด้วยฮอร์โมน FSH ละลายในPolyvinylpyrrolidone (PVP) ด้วยวิธีการให้แบบฉีดเข็มเดียว

15. ผลของการเสริมน้ำผึ้งในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคพ่อพันธุ์ไทยบราห์มัน

 

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)

        - Chasombat J. 2010. Effects of White Kwao Keur (Pueraria mirifica) in diets combination with PMSG and hcG on rate of estrus and conception in Thai native. Prince of Naradhiwas Journal Vol. 1, No.1

        - Chasombat J, Sakhong D, Nagai T, Parnpai R, Vongpralub T. 2013. Superstimulation of follicular growth in Thai native heifers by a single administration of follicle stimulating hormone dissolved in polyvinylpyrrolidone. J Reprod Dev. 2013 Apr 22; 59(2):214-218.

        - Chasombat J, Nagai, T, Parnpai, R., Vongpralub, T.2013. Ovarian follicular dynamics, ovarian follicular growth, oocyte yield, in vitro embryo production and repeated oocyte pick up in Thai native heifers undergoing Superstimulation.Asian-Aust. J. Anim. Sci. 26:488-500.

        - Chasombat J, Sakhong D, Nagai T, Parnpai R, Vongpralub T.2014.Ovarian follicular dynamics and hormones throughout the estrous cycle in Thai native (Bos indicus) heifers. Anim Sci J. 85, 15–24

        - Chasombat J, Nagai T, Parnpai R, Vongpralub T. 2015. Pretreatment of in vitro matured bovine oocytes with docetaxel before vitrification: Effects on cytoskeleton integrity and developmental ability after warming. Cryobiology 71(2): 216-23.

        - Chasombat J, Vongpralub T, Sirisathien S, Phasuk Y, Sonseeda P. 2015. Vitrification of Thai native cattle oocyte: Effects of Ethylene Glycol concentrations and exposure time, Linoleic acid albumin and Cholesterol-loaded Methyl-B-Cyclodextrin. CryoLetters. 36(3):165-73.

        - Jakkhaphan Pitchayapipatkul, Tamás Somfai, Satoko Matoba,  Rangsan Parnpai, Takashi Nagai, Masaya Geshi and Thevin Vongpralub. (2017). Microtubule stabilisers docetaxel and paclitaxel reduce spindle damage and maintain the developmental competence of in vitro-mature bovine oocytes during vitrification Reproduction, Fertility and Development 29(10), 2028-2039.

        - Chankitisakul V, Pitchayapipatkul J, Chuawongboon P, Rakwongrit D, Sakhong D, Boonkum W, Vongpralub T. 2017. Comparison of three superovulation protocols with or without GnRH treatment at the time of artificial insemination on ovarian response and embryo quality in Thai native heifers. Trop Anim Health Prod.  49(3):633-639.

        - Pitchayapipatkul .J. 2021.Effects of pretreating in vitro matured of native Thai cattle oocyte with docetaxel before vitrification on their viability. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,756

        - Pitchayapipatkul .J. 2021.Viability of bovine opu-derived oocytes to honeybee as cryoprotectant. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,756

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

        - Jakkhaphan Pitchayapipatkut. Effects of pretreating in vitro matured of native Thai cattle oocyte with docetaxel before vitrification on their viability. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 756 (2021).

        - Jakkhaphan Pitchayapipatkut. Viability of bovine opu-derived oocytes to honeytes to honeybee as cryoprotectant. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 756 (2021).

        - Jakkhaphan Pitchayapipatkut. (2021) Effect of sericin supplementation in semen Extender on Frozen-Thawed Bull Semen Quality. The 1th International Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference) (p.4).

        - Kupittayanant P, Chasombat J, Suksombat W, Kupittayanant S. Effects of bypass fat supplementation on the estrous cycle duration of early lactating cows. Proceedings: Integrating Livestock-Crop System to Meet the Challenges of Globalization (Abstract presented at AHAT-BSAS International Conference, Khon Kaen, Thailand, 2005. Vol. 2, p 75.

        - Chasombat J and Kupittayanant P, 2007. Effects of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Supplementation in Boiler feed on Hematology, Oral presentation in the PSU Graduate Research Symposium. Graduate School: Princess of songkhla University, Thailand 19-20 August 2007. 

        - Chasombat J, Vongpralub T. 2011. Superstimulation of follicular growth in Thai native heifer by single administration of FSH dissolves in polyvinylpyrrolidone (PVP).Oralpresentation in theSAADC 2011 strategies and challenges for sustainable animal agriculture-crop systems, the 3rd International Conference on sustainable animal agriculture for developing countries, Nakhon Ratchasima, Thailand, 26-29 July, 2011. 

        - Dumrongrak Rakwongrit, Jakkhaphan Chasombat, Phirawit Chuawongboon, Wuttigrai Boonkum, Thevin Vongpralub, and Vibuntita Chankitisakul. 2015. Induction of Ovulation after Superovulation in Thai Native Heifers. Veterinary International Annual Conference 16th; “One Health Workforces: Best Practices in Thailand". Khon Kaen University, Thailand.

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
1. รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

1. ผลการเสริมกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ในอาหารต่อประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์ ความสมบูรณ์พันธุ์ อัตราการผสมติด และการให้ลูกแฝดในแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย: ได้รับทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2551

2. ผลของการเสริมน้ำผึ้งในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคพ่อพันธุ์ไทยบราห์มัน: ได้รับทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

3. การผลิตอาหารโคเพื่อความยั่งยืน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม: ได้รับทุนอุดหนุนจาก สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2561-2562

 

การศึกษาดูงาน

1. ปี พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ณ University Sains Malaysia ประเทศ มาเลเซีย

2. ปี พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ณ University Putra Malaysia (UPM) ประเทศ มาเลเซีย

3. ปี พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ณ International Islamic University of Malaysia ประเทศ มาเลเซีย

4. ปี พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ณ University Utara Malaysia ประเทศ มาเลเซีย

5. ปี พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ด้านการเกษตร ณ University of Queensland ประเทศ ออสเตรีย

6. ปี พ.ศ. 2558  ศึกษาดูงานด้านศึกษาวิจัยด้านการเกษตร ณ National Institute of Livestock and Grassland Science (NILGS) และ The Japan International Cooperation Agency (JICA)ประเทศ ญี่ปุ่น

 

 
หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
 
 
 
 
 
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close