agri

 

siranee w

 

 ชื่อไทย นางสาวศิราณี  วงศ์กระจ่าง        
 ชื่ออังกฤษ Miss Siranee Wongkrachang
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอนและวิจัย  

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2554 วท.ม. การจัดการทรัพยากรดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2549 วท.บ. พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
6 กันยายน 2554 อาจารย์  - คณะเกษตรศาสตร์

  

 ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ
 
 1. หัวหน้างานบริการวิชาการ
 2. รับผิดชอบงานฟาร์มด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 1. การจัดการดิน
 2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

 

ผลงานวิจัย
        - ศิราณี วงศ์กระจ่าง. 2556.ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในชุดดินบ้านทอน.รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.19 สิงหาคม  2556. น. 385-392.
        - ศิราณี วงศ์กระจ่าง. 2556.ผลของปูนขาวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสงที่ปลูกในดินกรด (ชุดดินคอหงส์).รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.19 สิงหาคม 2556.น. 377-383.
        - ศิราณี วงศ์กระจ่าง. 2557. ผลของปูนและปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดที่ปลูกในดินกรด (ชุดดินคอหงส์). ว. แก่นเกษตร. 42 (ฉบับพิเศษ 2) : 309-313. 
        - ศิราณี วงศ์กระจ่าง. 2557. ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ในชุดดินบ้านทอน ว. แก่นเกษตร. 42 (ฉบับพิเศษ 2) : 359-362.
        - ศิราณี วงศ์กระจ่าง. 2557. ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของชุดดินบ้านทอน. รายงานการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา(HERP CONGRESS II) ครั้งที่ 2  ณ.โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร.  22-24 มกราคม 2557.        
        - ศิราณี วงศ์กระจ่าง. 2558ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันและปุ๋ยน้ำหมักต่อเจริญเติบโตพืชรายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 53 ณ.อาคารวชิรานุสรณ์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
        - ศิราณี  วงศ์กระจ่าง. 2558. ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันเพื่อการ เจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมัน. ว.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 7(1): 146-152
        - บัญชา รัตนีทู และศิราณี  วงศ์กระจ่าง. 2558. ผลของการใช้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของดาวเรืองพันธุ์อเมริกัน. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ 5 สิงหาคม 2558. หน้า 120 - 124.
        - ศิราณี  วงศ์กระจ่าง. 2560. ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง. วเกษตรราชภัฏ. 16(1) : 54-59.
        - ศิราณี วงศ์กระจ่าง. 2560.ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุต่อการเจริญเติบโตของพืช. รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ. โรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 1-2 สิงหาคม 2560.น. 241-254.
        - บัญชา  รัตนีทู และ ศิราณี วงศ์กระจ่าง. 2560. ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง.รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 1-2 สิงหาคม 2560. 241-254.
        - ศิราณี  วงศ์กระจ่าง และ บัญชา รัตนีทู. 2561. ผลของการใช้ดินผสมจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น จ.นราธิวาส ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊ค. ว.แก่นเกษตร. 46 (ฉบับพิเศษ 1) : 1156-1160.
        - บัญชา รัตนีทู และ ศิราณี วงศ์กระจ่าง. 2561. ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมกระดังงา (สายพันธ์ุพื้นเมือง). ว.แก่นเกษตร. 46(ฉบับพิเศษ 1) : 463-467.
        - ศิราณี วงศ์กระจ่าง.2561.ผลของการใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากกากอาหารแปรรูปในจังหวัด นราธิวาสต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด.ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี2561ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่11-13 ธันวาคม 2561.น.99-103.

 

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)
บทความวิชาการ
        - ศิราณี วงศ์กระจ่าง และ บัญชา รัตนีทู. 2557. การจัดการดินกรดโดยใช้ปูนและอินทรียวัตถุ. ว. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  6 (1): 103-112.

        - ศิราณี วงศ์กระจ่าง และ บัญชา รัตนีทู. 2556. การจัดการดินทรายเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร. ว. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
5 (1): 184-194.  

        - บัญชา รัตนีทู และ ศิราณี วงศ์กระจ่าง. 2556. คุณค่าของปุ๋ยหมักการเกษตร. ว. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.5 (พิเศษ): 174-183.            
ตำรา
        - ศิราณี วงศ์กระจ่าง. 2559. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน. สมศักดิ์การพิมพ์:สงขลา. 90 น.

  

ทุนวิจัยที่ได้รับ
 1.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของชุดดินบ้านทอนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2555จำนวน 30,000 บาท

 2. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน เพื่อการเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมันได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2556จำนวน 30,000 บาท 

 3. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันร่วมกับน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืชได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2557จำนวน 30,000 บาท

 4.ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุ เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของชุดดินบ้านทอน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2556จำนวน 343,405 บาท 


 

การศึกษาดูงาน

 1. 6-7 สิงหาคม 2557ประชุมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ. โรงแรมรัชมังคลา  พาวิลเลียนบีช รีสอร์ท  จ.สงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 2. 13-17 กันยายน 2557ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน งบCEO จังหวัด ปี 2557ณ. โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏร์ธานีกรม. พัฒนาที่ดิน

 3. 3 พฤษภาคม 2559ประชุมวิชาการเรื่อง เปิดโปงปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมนพืช และสารพัดสารเร่งทางใบ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

  

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close