agri

 

raheema 65

 

 ชื่อไทย ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา  
 ชื่ออังกฤษ Dr.Raheema  Wamaedeesa
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 ตำแหน่งทางบริหาร - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2559 PhD. in Agriculture Plant biotechnology University  of  Reading
2549 วท.ม (เกษตรศาสตร์) พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544 วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1 ธันวาคม 2549 - ปัจจุบัน อาจารย์  - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

 1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 2. ชีวโมเลกุลพืช
 3. วิทยากรกล้วยไม้

 

ผลงานวิจัย

        นูรีฮัน เจ๊ะแวสุหลง นูซีตา อาแว และราฮีมา วาแมดีซา. 2565. การชักนำให้เกิดความผันแปรทางสัณฐานวิทยาของซานาดูด้วยสารโคลชิซิน. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.1(1): 1-14.

        นุร์ซานีซา เจะดาโอะ และ ผศ.ดร.ราฮีมา วาแมดีซา (2564) ผลของรังสีแกมมาต่อความงอกของเมล็ด ความรอดชีวิตของต้นกล้า และลักษณะทางสัณฐานของเทียนบ้าน (Impatiens balsamina L.) วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 13(1) 363-376.

        ราฮีมา วาแมดีซา บักเร็น อาลี นุร์ซานีซา เจะดาโอะ และศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์. 2564. การใช้สารเคมีฆ่าเชื้ออาหารสูตร MS สำหรับเพาะเลี้ยงฟิโลเดนดรอน “รวยทรัพย์”ในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 13(1): 377-387

        Raheema Wamaedeesa and Supanath Kanjanawattanawong. (2019). Shoot Multiplication of Pure-line Hom-Kradang-Nga Rice through Callus Formation. Princess of Naradhiwas University Journal. 11(3): 224-232.

        Raheema Wamaedeesa and Yawanee Kaji. (2018).Sodium Hypochlorite Sterilization of Culture Media in Micropropagation of Chinese Rose. The 3rd International Thailand-Malaysia_Indonesia Symposium on Innovation and Creativity. 19pp.

 

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)

1. Raheema Wamaedeesa, Sitdoerotunmuntaha Doloh, Nuriyah Mamah. (2022). Effect of Table Sugar on the Growth of Chrysanthemum in Aseptic Condition. The 2nd International Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference). P77.

2. Raheema Wamaedeesat. Colchicine-Induced Variation in Xanadu (Philodendron xanadu) as Commercial Feature Aspects. THE 4th POSTGRADUATE SYMPOSIUM “Research and Innovation towards Sustainable Food System” Scope in Animal Science (AS) p 54-56, 9 December 2021, Faculty of Agro-based Industry (FIAT) Universiti Malaysia Kelantan, Jeli Campus, Kelantan, Malaysia.

3. Raheema Wamaedeesa. (2021) Chemical Sterilization of Culture Media used for shoots Multiplication of Bamboo (Dendrocalamussericeu). The 1th International Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference) (p.43).

4. Genome-wide mapping of 5-hydroxymethylcytosine in three rice cultivars reveals its preferential localization in transcriptionally silent transposable element genes, 2015

5. “The effects of fertilizer usage on the development of Mokara spp” Thailand  Research Symposium 2009 organized by National Research Council of Thailand  (NRCT)

6. “Axenic Induction of Protocorm-like Bodies from Shoot tip of Phalaenopsis Hybrids Seedling” The fifth National Horticultural Congress 2005 (NHC 2005)

 

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 1. โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการผลิตกล้วยไม้สกุลม็อคคาร่า" แหล่งทุน ทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2552

 2. โครงการวิจัย เรื่อง "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ" แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553 
 3. โครงการวิจัย เรื่อง "การเพาะเลี้ยงข้าวหอมกระดังงาในสภาพปลอดเชื้อ" แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
 4. โครงการวิจัย เรื่อง "การปรับปรุงสายพันธ์ุบริสุทธิ์ของข้าวหอมกระดังงา" แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2554    

 

การศึกษาดูงาน

 - ศึกษาดูงานทางการเกษตร ณ ประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ.2552

 


 
การอบรม

 - อบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE ในสถานศึกษาของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

 

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Close