agri

 

montana ru

 

 ชื่อไทย นางมนทนา   รุจิระศักดิ์          
 ชื่ออังกฤษ Mrs.Montana  Ruchirasak
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ตำแหน่งทางบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2530 วท.ม.(เกษตรศาสตร์) พืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2526 วท.บ.(เกษตรศาสตร์) พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
10 สิงหาคม 2530 อาจารย์ 1 3 คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
10 สิงหาคม 2530 อาจารย์ 1 4 คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราชวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
1 ตุลาคม 2533 อาจารย์ 1 4 คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
1 มกราคม 2535 อาจารย์ 2 5 คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
6 กันยายน 2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
1 ตุลาคม 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
1 ตุลาคม 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1 มิถุนายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2559 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ
 1. กำกับดูแลงานบริหารวิชาการ งานวิจัยด้านการเกษตร

 2. ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายวิทยาศาสตร์

 3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายวิทยาศาสตร์

 4. หัวหน้างานฟาร์มนาข้าว

 5. สอน (1) วิชาสถิติสำหรับการวิจัยทางการเกษตร (2) วิชาสรีรวิทยาของพืช (3) วิชาพืชไร่เศรษฐกิจ (4) วิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (5) วิชาการขยายพันธุ์พืช และ (6) วิทยาการเมล็ดพันธุ์

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 1. การผลิตข้าว

 2. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

 3. เกษตรอินทรีย์
 
 4. การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน

 5. การจัดการความรู้   

 

ผลงานวิจัย
        - มนทนา  รุจิระศักดิ์ และสายทอง แก้วฉาย. 2561. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกข้าวหอมกระดังงาในพื้นที่พรุบาเจาะ. ในเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงวิชาการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส, วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561. โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. น.72-81.

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์ และสายทอง  แก้วฉาย.  2560. ความเป็นไปได้ในการผลิตข้าวหอมกระดังงาจากตอซังในจังหวัดนราธิวาส.  ใน. หนังสือรวมบทคัดย่อ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP Congress V) กลุ่มที่ 4 ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่งวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ. น. 20U/33.

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์ และสายทอง  แก้วฉาย.  2559. ความเป็นไปได้ในการผลิตข้าวหอมกระดังงาแบบนาโยนกล้าในจังหวัดนราธิวาส.  ใน. หนังสือบทคัดย่อ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP Congress IV) วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ.  โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท, อุบลราชธานี. น. 310.

        - มนทนา รุจิระศักดิ์ และพิทยา เกิดนุ่น.  2557.  การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว.  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์(6)1:73-80.

        - มนทนา รุจิระศักดิ์, พรศิลป์ สีเผือก และพิทยา เกิดนุ่น.  2556.  การเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้น้ำหมักรกหมูและน้ำส้มควันไม้.  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (ฉบับพิเศษ): น. 134-142.

        - มนทนา รุจิระศักดิ์, จรัญ ทองเจือ และสมใจ หนูผึ้ง.  2555.  อายุเก็บเกี่ยวและวิธีการล้มตอซังที่เหมาะสมในการปลูกข้าวอินทรีย์ล้มตอซัง.  ใน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธันวาคม 2555 โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพฯ.

        - มนทนา รุจิระศักดิ์, พรศิลป์ สีเผือก และพิทยา เกิดนุ่น.  2555.  น้ำหมักรกหมูเพิ่มคุณภาพในเมล็ดพันธุ์ข้าวได้จริงหรือ.  ใน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2555.  3-4 กรกฎาคม 2555. น. 40-51. โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.  กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว, กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

        - จรัญ ทองเจือ,  มนทนา รุจิระศักดิ์ และ สุวรรณษา ชูเชิด.  2555.  การผลิตข้าวปทุมธานี 1 ล้มตอซังในแปลงเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช.ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 21 มิถุนายน 2555.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช. หน้า 81-82.

        - มนทนา รุจิระศักดิ์, พรศิลป์ สีเผือก และพิทยา เกิดนุ่น.  2554.  รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้น้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช.

        - มนทนา รุจิระศักดิ์, เยาวดี  ติณสิริสุข, ประสาร  รุจิระศักดิ์ และจรัญ  ทองเจือ.  2553.  รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช.

        - มนทนา รุจิระศักดิ์, พรศิลป์ สีเผือก และพิทยา เกิดนุ่น.  2553.  การยกระดับความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงโดยการใช้น้ำส้มควันไม้และน้ำหมักชีวภาพรกหมู. ใน.รายงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 15 - 17 ธันวาคม 2553 อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ.

        - มนทนา รุจิระศักดิ์, พรศิลป์ สีเผือก และพิทยา เกิดนุ่น.  2553.  การใช้น้ำหมักรกหมูในการเพิ่มคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว. ใน.รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่7, วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรม ท็อปแลนด์ พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก.

        - มนทนา รุจิระศักดิ์, ศุภพร ไทยภักดี และปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์.  2552.  ปัญหาการปรับเปลี่ยนนาข้าวสู่ระบบอินทรีย์ของเกษตรกร: กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช.  ใน.รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 6.  หน้า 235-236.  วันที่ 8-9 ธันวาคม 2552.

        - Ruchirasak,M., S. Thaipakdee and P. Saritnirun.  2009. Enhancement of Sustainable Core Competencies among Organic Rice Growers in Thailand.  Journal of Developments in Sustainable Agriculture 4: 82-89.

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2551.  การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้.  ใน.รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการครั้งที่ 1.  27-29 สิงหาคม 2551.

        - ประสาร  รุจิระศักดิ์ และมนทนา รุจิระศักดิ์.  2550. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาข้อมูลนักศึกษาใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในภาคใต้ปีการศึกษา 2543.

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2548.  การใช้พริกไทยป่นป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียวในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว.  ใน รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 21.

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2548. การใช้ผงใบชะพลูป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียวในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว.  ใน.  รายงานการประชุมสัมมนาเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ. 

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2542.  การศึกษาการพัฒนาของเมล็ดพิลังกาสา.  ใน.  รายงานความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช. 

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2538. การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์มะเขือตอแหล. ใน. รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12.  นครราชสีมา.  น. 130-136.

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2535.  การศึกษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่จำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช. ใน. รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

 

ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2557.  เทคโนโลยีการเกษตร: เทคโนโลยีข้าวล้มตอซัง ทางเลือกเพื่อการลดต้นทุนสำหรับนาชลประทาน (อัมพา คำวงษา เรื่องและภาพ). นิตยสารไม่ลองไม่รู้ 14(159): ตุลาคม 2557. น. 14-15.

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2555.   ใช้'รกหมู'ยืดอายุเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลงานเด่นนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย.  นสพ.คมชัดลึกวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555.

        - ภัทธรพร สุวรรณรัตน์.  2555.  น้ำหมักรกหมูเพิ่มคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวได้จริงหรือ (บทสัมภาษณ์). นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 24(252) :15 เมษายน 2555. น. 70-71.

        - ชัยรัตน์ ส้มฉุน.  2555. มทร.ศรีวิชัย วิจัย น้ำหมักรกหมู ช่วยเพิ่มการงอกเมล็ดพันธุ์ข้าว (บทสัมภาษณ์). ข่าวการศึกษา นสพ.ไทยรัฐ วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2554.   น้ำหมักรกหมูเพิ่มปริมาณข้าวงอก.   รายการตามทันเกษตรช่อง 7วันที่ 23สิงหาคม 2554 เวลา 18.25น. (ออนไลน์) เข้าถึงได้ จาก:http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=8&d=154765

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2554.  กฎหมายการผลิตพืช. คณะเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช.  63 น.

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2554.  วิชาการผลิตข้าว.  คณะเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช.  175 น.

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2548. การใช้พริกไทยป่นป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียวในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว.  วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน(17) 358: 34-35.

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2548  10 สูตรเด็ดกำจัดเจ้าตัวร้ายด้วงถั่วเขียว.  วารสารโลกเกษตร &อุตสาหกรรม (67) มิถุนายน: 15-17.

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2548. ด้วงถั่วเขียว ร้ายแต่กำจัดง่ายด้วยสมุนไพรใกล้ตัว.  วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 3(2548): 57-59.   -  รางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุม Herp Congress IV

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2546.  คู่มือปฏิบัติการวิทยาการเมล็ดพันธุ์.  คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช,  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.  120 น.วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559

        - มนทนา  รุจิระศักดิ์.  2546.  วิทยาการเมล็ดพันธุ์.  คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช,  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.  202 น.            

  

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
1. รางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV) วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559.

2. รางวัลเชิดชูนักวิจัย ประเภทผลงานเด่น ระดับดีเด่น ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 9ประจำปี 2557วันที่ 3กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

3. รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ภาคบรรยาย หมวดเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ในการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการครั้งที่ 1วันที่ 27-29สิงหาคม 2551วันที่ 29สิงหาคม 2551

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

1. ปีงบประมาณ2558 : ความเป็นไปได้ในการผลิตข้าวหอมกระดังงาจากตอซังในจังหวัดนราธิวาสสถานะหัวหน้าโครงการ

2. ปีงบประมาณ2557 : ความเป็นไปได้ในการผลิตข้าวหอมกระดังงาแบบนาโยนกล้าในจังหวัดนราธิวาส สถานะ หัวหน้าโครงการ

3. ปีงบประมาณ2557 : ฤทธิ์ชีวภาพของผงบดละเอียดและสารสกัดจากใบและเมล็ดน้อยหน่า ทุเรียนเทศและน้อยโหน่งในการป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียว สถานะผู้ร่วมวิจัย

4. ปีงบประมาณ2556 : ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบและเมล็ดพืชในสกุล Annona ต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวในข้าวสังข์หยดพัทลุง สถานะผู้ร่วมวิจัย

5. ปีงบประมาณ2554 : ระยะการเก็บเกี่ยวและระดับความสูงของตอซังข้าวหลักที่เหมาะสมใน การผลิตข้าวแบบล้มตอซังในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานะผู้ร่วมวิจัย

6. ปีงบประมาณ2553 : การใช้น้ำหมักชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว สถานะหัวหน้าโครงการ

7. ปีงบประมาณ2553 : ความเป็นไปได้ในการปลูกข้าวล้มตอซังในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานะหัวหน้าชุดโครงการ

8. ปีงบประมาณ2553 : การผลิตข้าวพิษณุโลก 2อินทรีย์แบบล้มตอซังในแปลงเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานะหัวหน้าโครงการ

9. ปีงบประมาณ2553 : การผลิตข้าวปทุมธานี 1ล้มตอซังในแปลงเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานะผู้ร่วมวิจัย

10. ปีงบประมาณ2553 : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวล้มตอซังของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1แบบเคมี และข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2แบบอินทรีย์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานะผู้ร่วมวิจัย

11. ปีงบประมาณ 2551 : การศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานะ หัวหน้าโครงการ

12. ปีงบประมาณ2549 : การศึกษาวิธีการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ สถานะหัวหน้าโครงการ

13. ปีงบประมาณ2548 : การใช้พริกไทยป่นป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียวในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว สถานะหัวหน้าโครงการ

 

การศึกษาดูงาน
พ.ศ. คุณวุฒิทีี่ได้รับ หลักสูตร สถาบัน ประเทศที่ให้ทุน

2538

Certificate Organization and Management of  Seed Production and Supply Swedish Board for Investment and Technical Support สวีเดน
2541 Certificate Integrated Rural Development The Egyptian International Center for Agriculture อียิปต์
2544 Certificate Potato Production and Seed Technology International Agriculture Center เนเธอร์แลนด์

  

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close