อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา/รับสมัครนักศึกษา/ประกาศผล

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2566  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ  

bullet icon removebg ประกาศการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2 ประเภทรับตรงอิสระ    

bullet icon removebg กำหนดการขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566    

bullet icon removebg ปฏิทินการดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปีการศึกษา 2566    

bullet icon removebg ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566    

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566   

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบ quota ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566 

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS66 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษาและปฏิทินการศึกษาประจาปีการศึกษา 2566  ระดับปริญญาตรี  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebgประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา  

bullet icon removebgประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS66 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebgประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566  

 bullet icon removebgประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัว (ออนไลน์) ประเภทการรับโครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี และกำหนดการสอบสัมภาณ์ รอบโครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 

 bullet icon removebgกำหนดการวันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 และนักศึกษาตกค้าง ลงทะเบียนเรียน ออนไลน์ผ่านระบบ PNUCM ระหว่างวันที่  7 - 13 พฤศจิกายน 2565   

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio      

bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566     

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65 รอบที่ 4/2 ประเภทรับตรงอิสระ 2 ประจำปีการศึกษา 2565     

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4/2 ประเภทรับตรงอิสระ 2     

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ    

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 65 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2565    

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภทการรับแบบรับตรงอิสระ     

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ประเภทการรับ Admission     

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสอง)    

bullet iconประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ   

bullet iconประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565   

bullet iconประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา   

bullet iconประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission   

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565    

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565   

bullet iconประกาศ  เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา และปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี   

bullet iconกำหนด วันเวลา  ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564    

bullet iconประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565  

bullet iconประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565  

bullet iconประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565  

bullet iconประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio 

bullet iconประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี  โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564  

bullet iconประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564   

bullet iconประกาศ เรื่อง ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา และปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

bullet iconกำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563  

bullet iconประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565   

bullet iconประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระ  

bullet iconประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ  

bullet iconประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ประเภท Admission ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet iconประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ 

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission 

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัว (ออนไลน์) รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564  

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควต้า  

bullet iconกำหนดการเปิด-ปิดการศึกษา และปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  

bullet iconกำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา 

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet iconประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64
รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio 

bullet iconคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Portfolio เปิดรับสมัคร 5 มกราคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และกำหนดการรายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (เพิ่มเติม)

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

bullet iconกำหนดการผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

bullet iconประกาศผลประกวดคลิปวิดีโอแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ทีม Shaplaeh Media รับรางวัลชนะเลิศ 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

bullet iconขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบพิเศษ) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet iconคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบพิเศษ) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563 

bullet iconคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวิดีโอแนะนำคณะเกษตรศาสตร์

bullet iconกำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4   ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบ PNUCM https://student.pnu.ac.th โดยชื่อผู้ใช้ : รหัสนักศึกษา@pnu.ac.th  รหัสผ่าน : หมายเลขบัตรประชาชน 6 หลักแรก

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

bullet iconประกาศหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหอพักตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3)

bullet iconประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ University of Kuala Lumpur (UniKL) ประเทศมาเลเซีย  ประจำปีงบประมาณ 2563 

bullet iconประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio 

bullet iconประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 

bullet iconประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

bullet iconประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

bullet iconผลการสอบประมวลความรู้ด้านวิชาชีพนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

bullet iconประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

bullet iconกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

bullet iconปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

bullet iconรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

bullet iconกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4 

bullet iconแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 

bullet iconรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)

Close