การรับสมัครนักศึกษา ป.โท

การรับสมัครนักศึกษา  ระดับปริญญาโท

ผู้เข้าศึกษาใน แผน ก แบบ ก1

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2) สำหรับกลุ่มวิชาการมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 และผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
3) สำหรับกลุ่มประกอบการมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้ประกอบการในภาคการเกษตร

ผู้เข้าศึกษาใน แผน ก แบบ ก2

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา
2) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นผู้ประกอบการในภาคการเกษตร

ผู้เข้าศึกษาใน แผน ข

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากทุกสาขาวิชา
2) มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นผู้ประกอบการในภาคการเกษตรหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์

1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี  จำนวน  1  ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร  จำนวน  1  ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร  จำนวน  1  ฉบับ

4. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ

5. รูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว (อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนรับสมัคร)  จำนวน  1  รูป

6. ค่าสมัคร  200  บาท

 - 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา


 

- สมัครด้วยตนเองที่ คณะเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


- สมัครออนไลน์ได้ที่  https://admission.pnu.ac.th/ - ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

   โทร. 088-788-4457

 

 
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close