การรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี

การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2567

 

tcas1 67

bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 icon new

bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio 

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio   

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567  

 bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2 รับตรงอิสระ 

bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS66  รอบที่4/2 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2566   

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ  

bullet icon removebg ประกาศการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2 ประเภทรับตรงอิสระ    

bullet icon removebgกำหนดการขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566    

bullet icon removebgปฏิทินการดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปีการศึกษา 2566    

bullet icon removebg ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566    

bullet icon removebg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบ quota ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566 

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS66 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566  


bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษาและปฏิทินการศึกษาประจาปีการศึกษา 2566  ระดับปริญญาตรี  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566  

 bullet icon removebgประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา  

bullet icon removebgประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS66 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebgประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet iconประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio      

bullet iconประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566     

bullet iconประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4/2 ประเภทรับตรงอิสระ 2     

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ    

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 65 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2565    

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภทการรับแบบรับตรงอิสระ     

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ประเภทการรับ Admission     

bullet iconประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ   

bullet iconประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565   

bullet iconประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา   

bullet iconประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission   

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565    

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565   

bullet iconประกาศ  เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา และปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี   

bullet iconกำหนด วันเวลา  ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564    

bullet iconประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565  

bullet iconประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565  

bullet iconประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio 

1. ใบสมัคร (โดยพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์)   1  ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  2  รูป

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน  1  ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  1  ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  1  ฉบับ

6. หนังสือรับรองความประพฤติ  1  ฉบับ

7. Portfolio (เฉพาะสมัครรอบที่ 1 รอบ Portfolio  )

8. เขียนเรียงควาในหัวข้อเรื่อง "ความดีของฉัน"  ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  (รอบโครงการเด็กดีมีคุณธรรม )

9. ค่าสมัคร  200  บาท (รอบโครงการเด็กดีมีคุณธรรม ฟรีค่าสมัคร)

 - 12,000 บาท ต่อเทอม ตลอด 4 ปี 


 


 -   สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://admission.pnu.ac.th/ 


 -  หรือสมัครด้วยตนเอง สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ชั้น 1

 - ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

   โทร. 088-788-4457

 

 
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close