การรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี

การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2567

 

tcas1 67

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567  icon new

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2 รับตรงอิสระ 

bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS66  รอบที่4/2 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2566   

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ  

bullet icon removebg ประกาศการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2 ประเภทรับตรงอิสระ    

bullet icon removebgกำหนดการขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566    

bullet icon removebgปฏิทินการดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปีการศึกษา 2566    

bullet icon removebg ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566    

bullet icon removebg  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบ quota ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566 

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS66 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566  


bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษาและปฏิทินการศึกษาประจาปีการศึกษา 2566  ระดับปริญญาตรี  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566  

 bullet icon removebgประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา  

bullet icon removebgประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS66 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebgประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet iconประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio      

bullet iconประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566     

bullet iconประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4/2 ประเภทรับตรงอิสระ 2     

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ    

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 65 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2565    

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภทการรับแบบรับตรงอิสระ     

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ประเภทการรับ Admission     

bullet iconประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ   

bullet iconประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565   

bullet iconประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา   

bullet iconประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission   

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565    

bullet iconประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565   

bullet iconประกาศ  เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา และปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี   

bullet iconกำหนด วันเวลา  ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564    

bullet iconประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565  

bullet iconประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565  

bullet iconประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio 

1. ใบสมัคร (โดยพิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์)   1  ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  2  รูป

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน  1  ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  1  ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  1  ฉบับ

6. หนังสือรับรองความประพฤติ  1  ฉบับ

7. Portfolio (เฉพาะสมัครรอบที่ 1 รอบ Portfolio  )

8. เขียนเรียงควาในหัวข้อเรื่อง "ความดีของฉัน"  ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  (รอบโครงการเด็กดีมีคุณธรรม )

9. ค่าสมัคร  200  บาท (รอบโครงการเด็กดีมีคุณธรรม ฟรีค่าสมัคร)

 - 12,000 บาท ต่อเทอม ตลอด 4 ปี 


 


 -   สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://admission.pnu.ac.th/ 


 -  หรือสมัครด้วยตนเอง สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ชั้น 1

 - ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

   โทร. 088-788-4457

 

 
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close