ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

prakad zero dean


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกันลงนามประเกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนับสนุนการสร้างองค์กรโปร่งใส และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน


Close