เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

1. คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล

2. คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ด้วย Joomla

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี

9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา(1)

10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา(2)

11. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า1.  รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

2.  รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

3. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนและวัดผลและงานหลักสูตร ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

4.  รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนและวัดผลและงานหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

5. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต่อการให้บริการด้านงานการเงิน ประจำปีการศึกษา 2564

6. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการให้บริการด้านงานการเงิน  ประจำปีการศึกษา 2564

7. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

8. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

9. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

10. รายงานผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

11. รายงานผลประเมินความพึงพอใจการรับบริการด้านอาคารสถานที่  ประจำปีการศึกษา 25641. ประมาณการมหาวิทยาลัยฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงวันที่ 25 เม.ย. 2565)  icon word    

2. แบบฟอร์มเสนอโครงการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงวันที่ 7 เม.ย. 2565) 

3. แบบฟอร์มเสนอโครงการคณะเกษตรศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วิทย์-เทค)  

3. แบบฟอร์มเสนอโครงการนโยบายมหาวิทยาลัยฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. 2565) 

5. ประมาณการคณะเกษตรศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  icon word  icon pdf   

6. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25xx

7. แบบฟอร์มขออนุมัติปรับเปลี่ยนประมาณการงบประมาณโครงการ

8. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินโครงการ 

9. แบบฟอร์มขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม    icon word   icon pdf 

10. แบบฟอร์มเสนอโครงการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (วิทย์-เทค) 

11. แบบฟอร์มเสนอโครงการนโยบายมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563)

12. ประมาณการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  icon word   icon pdf 

13. ประมาณการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563)  icon word   icon pdf Close