เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

1. ประมาณการมหาวิทยาลัยฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงวันที่ 25 เม.ย. 2565)  icon word    icon new

2. แบบฟอร์มเสนอโครงการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงวันที่ 7 เม.ย. 2565) 

3. แบบฟอร์มเสนอโครงการคณะเกษตรศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วิทย์-เทค)  

3. แบบฟอร์มเสนอโครงการนโยบายมหาวิทยาลัยฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงวันที่ 21 ม.ค. 2565) 

5. ประมาณการคณะเกษตรศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  icon word  icon pdf   

6. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25xx

7. แบบฟอร์มขออนุมัติปรับเปลี่ยนประมาณการงบประมาณโครงการ

8. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินโครงการ 

9. แบบฟอร์มขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม    icon word   icon pdf 

10. แบบฟอร์มเสนอโครงการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (วิทย์-เทค) 

11. แบบฟอร์มเสนอโครงการนโยบายมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563)

12. ประมาณการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  icon word   icon pdf 

13. ประมาณการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563)  icon word   icon pdf 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี

8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ

9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา(1)

10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา(2)

11. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าClose