บริการนักศึกษา

บริการนักศึกษา

1. แบบคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้าหลังกำหนด

2. แบบคำร้องขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/ไม่ครบตามแผนการศึกษา/ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

3. แบบคำร้องขอลงทะเบียเพิ่ม-ถอนรายวิชา

4. แบบคำร้องขอลงทะเบียนถอนรายวิชาหลังกำหนด

5. แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา

6. แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา

7. แบบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

8. แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

9. แบบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

10. แบบคำร้องขอเลื่อนสอบ

11. แบบคำร้องขอย้ายสาขาวิชา

12. แบบคำร้องขอย้ายคณะ

13. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประวัติส่วนตัว

14. แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

15. แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

16. แบบคำร้องขอลาออก

17. บันทึกข้อความคำร้องจากนักศึกษา

18. แบบคำร้องขอแก้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I)

19. แบบคำร้องขอย้ายกลุ่มวิชาClose