บริการนักศึกษา

บริการนักศึกษา

1.  มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรม

2.  มีความรู้ทางวิชาการ และเชี่ยวชาญทักษะการปฏิบัติงานด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ หรือประมง

3.  มีทักษะการคิด การวางแผน และการเรียนรู้ด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ หรือประมง เพื่อนำไปประยุกต์ในการใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

4.  มีทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ หรือประมง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  มีทักษะการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ด้านการผลิตพืช  การผลิตสัตว์ หรือประมง และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในการพัฒนาอาชีพของตนเองได้

 

1. ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษาและปฏิทินการศึกษาประจาปีการศึกษา 2566  ระดับปริญญาตรี   

2. ประกาศ เรื่อง  กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา และปฏิทินการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับปริญญาตรี    

3. ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา และปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

4.  ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี

5. ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

1. แบบคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้าหลังกำหนด

2. แบบคำร้องขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/ไม่ครบตามแผนการศึกษา/ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

3. แบบคำร้องขอลงทะเบียเพิ่ม-ถอนรายวิชา

4. แบบคำร้องขอลงทะเบียนถอนรายวิชาหลังกำหนด

5. แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา

6. แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา

7. แบบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

8. แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

9. แบบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

10. แบบคำร้องขอเลื่อนสอบ

11. แบบคำร้องขอย้ายสาขาวิชา

12. แบบคำร้องขอย้ายคณะ

13. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประวัติส่วนตัว

14. แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

15. แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

16. แบบคำร้องขอลาออก

17. บันทึกข้อความคำร้องจากนักศึกษา

18. แบบคำร้องขอแก้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I)

19. แบบคำร้องขอย้ายกลุ่มวิชาClose