การประเมินคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร

คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่  43/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้กำกับตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565  icon new

คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่  41/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้กำกับตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  icon new

คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 005/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้กำกับตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564  

คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 004/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้กำกับตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  

คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 054/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้กำกับตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  

คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 018/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้กำกับตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ 093/2562 (แก้ไข) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้กำกับตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร และเกณฑ์  CUPT-QA ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

Close