งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

            

 ลำดับ กิจกรรม/โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 
1 5 ต.ค. 2566 วิเคราะห์คุณภาพไข่เพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอน                                                          

2 17-18 ต.ค. 2566 เปลือกทุเรียนนวัตกรรมอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากวัสดุเหลือทิ้ง

3 24-25 ต.ค. 2566 เปลือกทุเรียนนวัตกรรมอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากวัสดุเหลือทิ้ง

4 26 ต.ค. 2566 นวัตกรรมชุมชม สู่มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก40
5 15-19 พ.ย. 2566 การผสมเทียมโค30
6 21-23 พ.ย. 2566 การเลี้ยงโคเพื่อการผลิตลูก30
7 29 พ.ย. 2566 เปลือกทุเรียนนวัตกรรมอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากวัสดุเหลือทิ้ง

8 5 ธ.ค. 2566 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

9 21 ธ.ค. 2566 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ104.88
10 11 ม.ค. 2566  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

รวม

       

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

            

 ลำดับ กิจกรรม/โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 
1 18 ม.ค.2566 การเพาะต้นอ่อนข้าวสาลีสำหรับสัตว์เลี้ยง : การบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566                                                               803.98
2 18 ม.ค.2566 น้ำหมักชีวภาพกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน : การบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 18 ม.ค.2566 ปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูง : การบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 18 ม.ค.2566 การเลี้ยงนกกระทา : การบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 5 ม.ค.2566  น้ำหมักชีวภาพกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน : การบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256680
3.98
6 5 ม.ค.2566 ปุ๋ยมุลไส้เดือนคุณภาพสูง : การบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7 5 ม.ค.2566 การเลี้ยงปลากัดสวยงาม : การบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 5 ม.ค.2566 ผลิตภัณฑ์สบู่จากพรอพโพลิสและสารสกัดจากพืช : การบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 5 ม.ค.2566 น้ำหมักจุลินทรีย์ : การบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10  26 ธ.ค.2565 บริการวิชาการ เทคโนโลยีระบบน้ำอัจฉริยะ งานวันดินโลก 50
รวม 210 3.98

       

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            

 ลำดับ โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 
1โครงการ การเลี้ยงนกกระทาเพื่อการค้า                                                                              50 3.56
2โครงการ กระเป่ากระจูดและกิจกรรมการสานกระเป๋ากระจูดคุณภาพ203.78
3โครงการ การผลิตกล่องเลี้ยงผึ้งชันโรงสายพันธุ์เล็กสำเร็จรูป373.85
4โครงการ การเลี้ยงผึ้งชันโรงสายพันธุ์ดี เพื่อผลิตน้ำผึ้งชันโรงเกรดพรีเมี่ยม374.51
5โครงการ ผสมอาหารสัตว์อย่างง่าย173.66
6โครงการ การทดสอบคุณภาพนมแพะเบื้องต้น เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฟาร์ม53.82
รวม 166 3.86

       

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

            

 ลำดับ โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 
1โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นด้าน Smart Farming

รวม

       

โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

               - ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ  

               - ผลผลิต  :  ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปฏิทินโครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

               - ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ  

               - ผลผลิต  :  ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563

            

 ลำดับ โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)  ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 
1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อที่ได้มาตรฐาน3904.57
2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแพะเนื้อที่ได้มาตรฐาน180
3โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแพะนมที่ได้มาตรฐาน90
4โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่เบตงที่ได้มาตรฐาน90
5โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค180
6โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ90
7โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมแพะ45
8โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่เบตง45
9โครงการประกวดไก่พื้นเมืองสวยงาม เนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 151704.05
10โครงการการประกวดแพะ เนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 152004.09
11กิจกรรมอบรมบริการวิชาการให้กับเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนราธิวาส2524.16
12กิจกรรมอบรมบริการวิชาการให้กับเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนราธิวาส โครงการ “การพัฒนาการเลี้ยง และการตลาดโคเนื้อ”2104.04
13กิจกรรมอบรมบริการวิชาการให้กับเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนราธิวาส โครงการ “การพัฒนาผลผลิต และการตลาดปาล์มน้ำมัน”1414.07
รวม2,0834.16

       

 


  

โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

               -  ผลผลิต  :  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               -  ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ  

               -  ผลผลิต  :  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

               -  ผลผลิต  :  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติฯ

               -  ผลผลิต  :  ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ปฏิทินโครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

               -  ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 

               -  ผลผลิต  :  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

               -  ผลผลิต   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติฯ

               -  ผลผลิต   ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 ภาพบริการวิชาการ

Close